Phòng Quản lý đô thị.

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ


 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

1

 Bùi Trung Năm

 Trưởng phòng

0385.577.889 

2

 Trần Văn Thanh

 Phó Trưởng phòng

0939.302.034 

3

 Nguyễn Công Nghiệp

 Phó Trưởng phòng

0907.161.0633 

 

 1. Chức năng

       - Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh trực thuộc UBND thành phố Trà Vinh là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thiết kế đô thị, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển đô thị, nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; lĩnh vực công ích; giao thông vận tải; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy nhiệm của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phân công theo cơ chế “một cửa”, khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng phân công thừa ủy nhiệm theo quy chế đã ban hành và các qui định của quy chế này.

       - Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan.     

     2. Nhiệm vụ

       - Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước các công tác thuộc lĩnh vực quản lý đô thị; Quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thiết kế đô thị, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, pháp triển đô thị, giao thông vận tải, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, lĩnh vực công ích thu gom rác thải, cây xanh, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo pháp luật quy định và theo sự phân công của UBND thành phố, của chủ tịch UBND thành phố;

      - Căn cứ quy hoạch của thành phố Trà Vinh và phương hướng phát triển của ngành xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông đô thị của tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020,…Phòng tham mưu cho UBND thành phố quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020, quy hoạch ngành xây dựng trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời giúp UBND thành phố cụ thể hóa chương trình, mục tiêu, kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của ngành xây dựng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt có hiệu quả.

       - Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự ánh đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn thành phố; chương trình biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

       - Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo qui định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

      - Giúp UBND thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

      - Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình.

      - Tổ chức lập, thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt hoặc tổ chức lập để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

      - Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND thành phố phê duyệt theo phân cấp.

      - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thành phố.

      - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh và UBND thành phố.

      - Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở;  quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn thành phố theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn thành phố.

      - Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đổi mới với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

      - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ Địa chính – Xây dựng thuộc UBND phường xã. Phối hợp với Thanh tra xây dựng tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội kiểm tra trật tự đô thị thành phố và các công chức làm công tác Thanh tra xây dựng tại phường xã.

      - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật  thuộc ngành xây dựng, báo cáo giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo qui định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

      - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện được giao với UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở giao thông vận tải tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo  quy định của pháp luật.

      - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức của Phòng.

      - Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo qui định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của UBND thành phố.

    3. Quyền hạn

      - Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch pháp triển ngành, đồng thời đôn đôc việc thực hiện các văn bản đó thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố thừa ủy quyền của cơ quan cấp tỉnh;

      - Triển khai, tổ chức các cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng;

      - Kiến nghị cấp có thẩm quyền để bổ sung, sữa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, nhà ở, giao thông và lĩnh vực khác có liên quan.

      - Trực tiếp xử lý, giải quyết những vần đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do UBND thành phố phân công;

      - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 2 017
  • Tất cả: 3828996

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang