Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đối với đồng bào Khmer ở thành phố Trà Vinh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với đồng bào Khmer ở thành phố Trà Vinh nói riêng, tỉnh Trà Vinh nói chung, việc giải quyết tốt vấn đề tôn giáo cũng là một nội dung quan trọng trong chiến lược củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa cộng đồng người Khmer và các dân tộc anh em vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Những chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước trong những năm qua cùng với những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer ở Trà Vinh đã minh chứng rất rõ điều đó.

Lễ hội của người dân tộc Khmer

         Nâng cao nhận thức về bảo đảm quyền con người trên lĩnh vực tôn giáo nhất là đồng bào dân tộc Khmer, nếu pháp luật là bảo đảm từ phía Nhà nước thì trình độ dân trí và sự hiểu biết pháp luật là bảo đảm về phía bản thân của mỗi người dân trong việc thực hiện quyền công dân nói chung và tự do tôn giáo của mình nói riêng. Sự hiểu biết về pháp luật sẽ là những điều kiện bảo đảm cho công dân luôn có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền của người khác và cũng biết bảo vệ quyền của mình khi bị xâm hại.

Tổ chức trò chơi dân dan trong ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

         Trước thực trạng nêu trên để nâng cao hiệu quả về đại đoàn kết trong đồng bào Khmer ở Trà Vinh trong thời gian tới, các tổ chức đảng, chính quyền địa phương thành phố Trà Vinh cần phải tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

         Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức; trong đó, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đó là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Hai là, xu hướng đồng hành của tôn giáo cùng dân tộc trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” ở nước ta đang diễn ra. Điều đó đạt được đến đâu còn phụ thuộc rất lớn ở nỗ lực chủ quan, sự am hiểu quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, lực lượng, ban, ngành hữu quan và sự vận dụng đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo công tác tôn giáo trong thực tiễn sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

         Ba là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc, cần lồng ghép với công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, văn hóa, nâng cao trình độ chung của đồng bào dân tộc, bởi vì đạo đức và văn hóa là những yếu tố quan trọng để tạo ra ý thức bảo vệ Tổ quốc.

         Bốn là, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tham gia xây dựng và hoàn thiện một số chính sách để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Mặt trận phải đoàn kết rộng rãi, chân thành mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài trên cơ sở mục tiêu chung là giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mặt trận phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, hiệp lực trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào Khmer; văn hóa không chỉ là một đặc trưng tộc người, mà còn là điều kiện bảo đảm cho sự ổn định và là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội của họ, cho nên việc bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của đồng bào Khmer thành phố Trà Vinh được coi là quan điểm hàng đầu trong việc ứng xử với người Khmer trên lĩnh vực văn hóa.

         Năm là, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tổ chức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội; trong đó, mỗi người, mỗi gia đình cố gắng phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động, thu hút kiều bào hướng về Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của kiều bào, đồng thời, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên về các quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước và hệ thống pháp luật quốc tế về bảo đảm quyền tự do tôn giáo.

         Sáu là, các ngành, các cấp, nhất là ở địa phương, cơ sở thường xuyên động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo, đã được Nhà nước công nhận; và chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

         Bảy là, nắm bắt kịp thời để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân. Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể và toàn xã hội. Cùng với việc giải quyết đúng đắn và hợp lý các quan hệ lợi ích, cần đẩy mạnh và không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, coi đó là những yếu tố quan trọng để không chỉ phòng và chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

                                                                                                                                 Thực hiện: Ths. Trần Việt Nhân

                                                                                             Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2675
  • Trong tuần: 10 948
  • Tất cả: 3855164

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang