8/2021 Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp.) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Lượt xem: 4313

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Mận

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình nhân giống vô tính và kỹ thuật canh tác cây Nưa phù hợp với điều kiện địa phương giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng củ Nưa.

Mục tiêu cụ thể:

- Định danh được chính xác loài Nưa nghiên cứu và đúc rút được kinh nghiệm canh tác cây Nưa của người dân địa phương.

- Xác định được kỹ thuật nhân giống phù hợp với đặc điểm sinh học của loài và điều kiện thực tế của địa phương.

- Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố canh tác tới sinh trưởng của cây và năng suất, chất lượng củ Nưa.

- Xây dựng được quy trình/hướng dẫn kỹ thuật nhân giống vô tính và kỹ thuật canh tác cây Nưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Định danh lại loài Nưa nghiên cứu;

- Nghiên cứu “đúc rút“ kinh nghiệm canh tác cây Nưa tại địa phương;

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Nưa;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố canh tác tới sinh trưởng của cây và năng suất, chất lượng củ Nưa;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của loại đất trồng đến sinh trưởng của cây, năng suất và chất lượng củ Nưa;

- Xác định hàm lượng tinh bột và thành phần dinh dưỡng, hợp chất tự nhiên của tinh bột Nưa;

- Tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Viết quy trình/hướng dẫn kỹ thuật nhân giống vô tính và canh tác cây Nưa.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định danh; Phương pháp điều tra theo ô tiêu chuẩn điển hình; Phương pháp bố trí thí nghiệm

• Kết quả dự kiến

- Cây giống Nưa nuôi cấy mô: 1.000 cây;

- Diện tích thí nghiệm về canh tác Nưa: 0,22 ha;

- Diện tích thí nghiệm về loại đất trồng Nưa: 01 ha;

- Báo cáo kết quả định danh loài Nưa đang nghiên cứu tại huyện Trà Cú theo hình thái và di truyền;

- Báo cáo kết quả về điều tra đúc rút kinh nghiệm canh tác cây Nưa ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Báo cáo kết quả về kỹ thuật nhân giống cây Nưa bằng củ và bằng phương pháp nuôi cấy mô;

- Báo cáo kết quả về ảnh hưởng của vật liệu giống và khoảng cách/mật độ trồng; phân bón; phương pháp nhân giống tới sinh trưởng của cây và năng suất, chất lượng của Nưa;

- Báo cáo kết quả về ảnh hưởng của loại đất cát pha (đất giồng cát) và đất thịt đến sinh trưởng của cây, năng suất và chất lượng củ Nưa;

- Báo cáo kết quả về hàm lượng tinh bột Nưa, thành phần dinh dưỡng của tinh bột Nưa, hợp chất tự nhiên của tinh bột Nưa theo các nghiệm thức nghiên cứu;

- Báo cáo kết quả về độc tố của tinh bột Nưa theo thời gian bảo quản trong năm;

- Quy trình/hướng dẫn kỹ thuật nhân giống vô tính cây Nưa;

- Quy trình/hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Nưa;

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 8/2021 đến tháng 8/2023./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 19 066
  • Tất cả: 4321165