KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 4 NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 5 NĂM 2022
Lượt xem: 2967

Trong tháng 4 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 năm 2022:

 1. Công tác tham mưu:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận 139 sáng kiến thi đua cấp tỉnh cho 136 cá nhân.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Lấy ý kiến các Sở, ban ngành đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030; đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến theo quy định.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Nghiệm thu 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở), đến tháng 04/2022, nghiêm thu tổng số 06 đề tài, dự án.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh), đến tháng 04/2022, kiểm tra tổng số 04 đề tài, dự án.

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định 07 nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh, gồm các lĩnh vực sau: khoa học kỹ thuật và Công nghệ, khoa học nhân văn, khoa học nông nghiệp chuyên ngành thủy sản, chuyên ngành trồng trọt, cụ thể như sau:

(1) “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh”);

(2) “Lịch sử dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020”;

(3) “Địa chí tỉnh Trà Vinh”;

(4) “Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo Vọp và xây dựng mô hình sản xuất giống Vọp”;

(5) “Đánh giá hiện trạng nguồn lợi và phát triển mô hình nuôi sinh khối giun nhiều tơ (rươi) ở Duyên Hải, Trà Vinh”;

(6) “Sản xuất chế phẩm và xây dựng mô hình bảo quản hành tím thị xã Duyên Hải”;

(7) “Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và xây dựng mô hình vườn tiêu bản dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh”.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp.

+ Tham dự Hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú tại UBND huyện Trà Cú.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

Thẩm định, cấp mới 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; phê duyệt 01 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

 - Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Thông báo đến 40 doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

+ Phê duyệt dự toán kinh phí Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022 (Phần việc: thuê đơn vị đào tạo và kiểm tra, giám sát).

+ Triển khai khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa đợt 1 năm 2022, thử nghiệm chất lượng 06 mũ bảo hiểm. Kết quả có 02/06 mẫu đạt theo QCVN 2:2008/BKHCN, 04/06 mẫu không đạt theo QCVN 2:2008/ BKHCN, gửi thông báo kết quả khảo sát chất lượng đến 03 cơ sở có liên quan.

 + Kiểm định định kỳ và khảo sát hiện trạng 74 cân đối chứng tại 49 chợ trên địa bàn 05 huyện: Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Kè, Càng Long.

+ Cập nhật: 09 tin cảnh báo, 08 thông tin thị trường xuất khẩu để chuẩn bị cho bản tin TBT số 01/2022.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Báo cáo tổng kết, nghiệm thu 02 đề tài:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”.

(2) Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài, dự án cấp cơ sở, gồm:

(1) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: Tiếp tục theo dõi xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải.

(2) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh: Tiếp tục chăm sóc lươn bố mẹ và cho sinh sản, chăm sóc lươn giống đã nghiệm thu; thu lươn bột 2.000 trứng.

(3) Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: theo dõi thời gian bảo quản kem dừa sáp; tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất kem dừa sáp; thiết kế nhãn hiệu.

- Về thông tin KH&CN:

+ Đăng 70 tin, bài, văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Nhập cơ sở dữ liệu quốc gia 15 nhiệm vụ KH&CN, tra cứu 31/31 Phiếu đề xuất đặt hàng năm 2022.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 1.362 phương tiện đo các loại; từ đầu năm đến tháng 4/2022, đã kiểm định 10.117 phương tiện đo.

+ Sản xuất 27 sản phẩm composite cung cấp ra thị trường (gồm: bể dùng trong nuôi thủy sản, làm nắp đậy cống nước, thùng chứa rác thải sinh hoạt).

3. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành:

- Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là các loại xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 do Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức.

- Phối hợp với Công an huyện Cầu Kè tiến hành kiểm tra nhanh 01 mẫu xăng Ron 95 (bằng máy đo trị số octane và cetane trong xăng dầu lưu động).

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhanh 02 mẫu xăng Ron 95 (bằng máy đo trị số octane và cetane trong xăng dầu lưu động).

- Tham gia Đoàn kiểm tra công vụ năm 2022 do Sở Nội vụ tổ chức.

 4. Hoạt động khác:

- Ban hành 06 văn bản, gồm kế hoạch, quyết định, công văn, thông báo.

- Thực hiện 19 báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất gửi UBND tỉnh, các Sở, ban ngành.

- Đóng góp ý kiến 29 dự thảo văn bản của các sở, ban ngành.

- Tổ chức trực cơ quan Lễ Giổ Tổ Hùng vương đúng quy định đảm bảo cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 năm 2022:

1. Công tác tham mưu:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Nghiệm thu 02 đề tài, dự án; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 3. Về sở hữu trí tuệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

4. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Triển khai kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

 5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tổ chức đấu thầu thuê đơn vị đào tạo và kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022 (Phần việc: thuê đơn vị đào tạo và kiểm tra, giám sát).

- Triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022.

- Tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm định định kỳ và khảo sát hiện trạng cân đối chứng trên địa bàn tỉnh đợt 1/2022.

- Tổ chức 01 cuộc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hoá đợt 2 năm 2022.

- Tiếp tục cập nhật Tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam và các cơ quan khác phổ biến đến các doanh nghiệp có liên quan.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài cấp cơ sở và dịch vụ công về KH&CN./.

                                                                                       Thi Lan

                                                                Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1635
  • Trong tuần: 21 995
  • Tất cả: 4321061