SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Lượt xem: 2458

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2022,

Ngày 14/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với mục đích tăng cường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính; hoàn thành các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công góp phần nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm 07 nội dung để triển khai thực hiện như sau:

1.  Cải cách về thể chế:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khi trình UBND tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phục vụ yêu cầu quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2.  Cải cách thủ tục hành chính:

- Tăng cường trách nhiệm của Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; xem kết quả thực hiện là cơ sở xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh kịp thời bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, công khai đầy đủ, đúng quy định; đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 - Tiếp tục đề ra những giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo hiệu quả (tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ) gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công bố thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

3.  Về cải cách tổ chức bộ máy:

- Thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ ban hành quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phân cấp, thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra nhằm nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nội dung nhiệm vụ có liên quan đến tổ chức, cá nhân theo đúng quy định trên tinh thần nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ luôn luôn làm hài lòng tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, đạt tối thiểu 85%.

4.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Danh mục vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 06/9/2018; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 151/QĐ-SKHCN ngày 27/8/2019.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, gắn kết công tác đào tạo với công tác chuyên môn, đảm bảo ứng dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ sau đào tạo, bồi dưỡng.

- Nâng cao và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả thực thi công vụ, làm cơ sở định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với Đề án vị trí việc làm.

5. Về cải cách hành chính công:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, kinh phí đúng theo quy định, quy chế cơ quan đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN xây dựng Phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 (thay thế Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) gắn với thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử:

- Thực hiện các văn bản: Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử,… tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công; kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo 50% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, cụ thể:

+ Sử dụng dịch vụ công của tỉnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (đối với tất cả các thủ tục hành chính) theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

+ Thực hiện công tác văn thư trên iOffice đúng quy định Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

+ Phát hành văn bản bằng hình thức điện tử (không gửi bản giấy) đối với các loại văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020.

+ Công chức, viên chức có thẩm quyền ký văn bản và sử dụng con dấu của cơ quan, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ được cấp chứng thư số cá nhân.

+ 75% số cuộc họp (họp, hội nghị, tập huấn, tuyên truyền) có đại biểu từ 02 cấp hành chính trở lên (tỉnh - huyện, tỉnh - huyện - xã, tỉnh - xã) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

+ 75% số cuộc họp tập trung (họp, hội nghị, tập huấn, tuyên truyền) áp dụng hình thức họp không giấy (sử dụng tài liệu điện tử, không in tài liệu giấy).

+ 100% thủ tục hành chính (đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Sở được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

+ Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì, mở rộng và cải tiến trong áp dụng Hệ thống quản lý quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022. Tham mưu UBND tỉnh triển khai Hệ thống ISO điện tử phục vụ công tác quản lý, áp dụng ISO 9001:2015, 100% cơ quan hành chính nhà nước áp dụng ISO điện tử.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và phân công thực hiện nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng, đơn vị có liên quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với những hình thức đa dạng.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

- Xây dựng các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ đúng quy định./.

 

                                                                          Thi Lan

                                                   Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1639
  • Trong tuần: 21 999
  • Tất cả: 4321065