KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021
Lượt xem: 2272
Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành cơ bản về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC; giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC cho tổ chức và cá nhân, tất cả hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có trường hợp hồ sơ quá hạn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 11/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021 để triền khai thực hiện, gồm 6 nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Cải cách thể chế:

- Thực hiện chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4077/UBND-CNXD ngày 13/92021, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật trình tự thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh).

- Tổ chức triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ đã ban hành thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 19/01/2021 về việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh kịp thời bãi bỏ, công bố mới TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, công khai đầy đủ, đúng quy định; đề xuất rút ngắn ½ thời gian thực hiện TTHC, cụ thể: trong năm 2021, trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; 01 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ có 57 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã thực hiện công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức: công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; trên Cổng dịch vụ công tỉnh, trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 phê duyệt Kế hoạch cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Trà Vinh năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá, xác định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở, đề xuất những thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện mức độ 3, 4 lên thực hiện mức độ 4 (77,77% TTHC thực hiện mức độ 3, 4, trong đó 66,66% TTHC thực hiện mức độ 4).

- Thực hiện hoàn thành việc rà soát 269/269 TTHC Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố; trên cơ sở đó đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (13/57 TTHC, đạt tỷ lệ 22,8%).

- Tiếp tục phổ biến đến tổ chức, cá nhân về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến lĩnh vực ngành khoa học và công nghệ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.

- Chấm điểm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Trung tâm Phục vụ hành chính công: tiếp nhận, giải quyết trước hạn và đúng hạn 27 hồ sơ, trong đó có  05 hồ sơ tiếp nhận giải quyết trực tuyến.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh tinh giản biên chế đến năm 2021 đảm bảo đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, tổ chức tuyển chọn 03 chức danh (Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học); xét tuyển 02 viên chức thành công chức; điều động 06 công chức; điều động và bổ nhiệm 01 công chức lãnh đạo quản lý giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, bố trí đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực và trình độ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 09/02/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Kết quả trong năm, đã cử 30 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn do Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện chính trị khu vực II, các lớp do Sở Nội vụ, Trường Chính trị tổ chức.

5. Cải cách tài chính công:

- Có hai đơn vị (Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ có 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự bảo đảm chi thường xuyên là Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  Hiện tại, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN đang xây dựng Phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 (thay thế Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) gắn với thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các TTHC của Sở, triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Kế hoạch hành động số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện (Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 05/6/2019).

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021.

- Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

- Vận hành trên 40 cuộc họp trực tuyến gồm: hội thảo; lớp tập huấn; hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu đề tài, dự án; thẩm định kinh phí đề tài, dự án.

Công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định luôn đảm bảo tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc với Sở có liên quan đến thủ tục hành chính./.

 

                                                                                           Thi Lan

                                                                    Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1603
  • Trong tuần: 21 963
  • Tất cả: 4321029