KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
Lượt xem: 2634
Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện hoàn thành các nội dung đề ra; triển khai, tham mưu đầy đủ 100% và đúng thời hạn các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cụ thể như:  

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản:

Tham mưu UBND tỉnh 32 văn bản (01 văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 văn bản trình Bộ KH&CN phê duyệt, 30 văn bản thẩm quyền UBND tỉnh (trong đó có 01 văn bản quy phạm pháp luật)).

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

          - Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

          + Triển khai 25 đề tài, dự án (trong đó: 22 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp cơ sở), đạt 96,15% kế hoạch năm (26 đề tài); nghiệm thu 10 đề tài cấp tỉnh, đạt 100% kế hoạch năm. Các đề tài, dự án đang triển khai chuyển tiếp từ năm 2018 đến nay là 27 đề tài dự án (04 dự án cấp quốc gia, 20 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp cơ sở).

          + Tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và Sở, ngành, địa phương”.

- Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ:

+ Tổ chức điều tra, phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở kết quả, Sở KH&CN xây dựng Đề án “Hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” theo Quy định tại Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh ban hành.

          + Tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

          + Hướng dẫn 01 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND.

          + Góp ý thẩm định Dự án Nhà máy nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Hỗ trợ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND cho 15 đối tượng (đăng ký bảo hộ trong nước 11 nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bảo hộ quốc tế 01 nhãn hiệu, 02 kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ độc quyền 01 Sáng chế).

          + Nộp Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành (Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ số 73307/QĐ-SHTT). Đang xây dựng hồ sơ nộp Đơn đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa sáp và Nhãn hiệu Chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

          + Triển khai hoạt động khảo sát đánh giá thực trạng và tư vấn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm, quảng bá tài sản trí tuệ cho 13 hợp tác xã nông thôn kiểu mới và các sản phẩm OCOP Trà Vinh (thuộc Khuôn khổ Dự án SME).

          + Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu - đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Rạch Lọp" cho sản phẩm gạo hữu cơ của Hợp tác xã nông nghiệp Rạch  Lọp, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (thuộc Khuôn khổ Dự án SME).

+ Tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ cho đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp, chuyên viên quản lý KH&CN cấp huyện.

- Tình hình, kết quả triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến thi đua cấp tỉnh năm 2021 cho 607 cá nhân.

- Tình hình, kết quả quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân:

+ Cấp giấy phép cho 09 cơ sở, cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ; và phê duyệt 03 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

+ Kiểm tra 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo dùng khám chữa bệnh và thiết bị X-quang dùng trong y tế; kết quả cơ sở chấp hành đúng quy định.

+ Tổ chức lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo về an toàn bức xạ cho trên 40 nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang.

- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

+ Về tiêu chuẩn: Triển khai thực hiện Quyết định 3895/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 phê duyệt dự án Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch, triển khai từ 12/2020 - 31/12/2021.

+ Về đo lường, chất lượng: Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng tại 30 cơ sở, phát hiện 03 cơ sơ vi phạm về chất lượng, đề nghị cơ quan thẩm quyền xử  phạt 180.283.280 đồng.

- Về triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

+ Tình hình, kết quả triển khai hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016:

          Thực hiện chủ trương UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Đề án thành lập cơ sở ươm tạo kỹ thuật, khu làm việc chung phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh đang lấy ý kiến các Sở, Ban ngành trước khi trình UBND tỉnh. Tổ chức cải tạo, sửa chữa Khu chức năng hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Trung tâm Thông tin và Ứng dựng khoa học công nghệ. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021, có 07 dự án/ý tưởng đạt giải trong số 19 dự án/ý tưởng khởi nghiệp dự thi.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021:

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt uớc tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ là 11.280.000.000 đồng, đang bắt đầu triển khai (tổng hợp đề xuất của 07 doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: Tổ chức kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 20 cơ quan, đơn vị. Báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai áp dụng ISO điện tử trên địa bàn tỉnh.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg:

Khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg:

Trang bị bộ quả cân chuẩn M1 (12 tấn) phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường. Khảo sát, kiểm định định kỳ 139 cân đối chứng đặt tại 81 chợ trên địa bàn tỉnh, trang bị lại 16 bộ cân đối chứng đặt tại 12 chợ.

- Kết quả hoạt động thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hoạt động về TBT): Xuất bản 02 số Thông tin TBT Trà Vinh (200 quyển/ số), đạt 100% kế hoạch; cập nhật 49 tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam, website vietnamexport phổ biến đến các doanh nghiệp có liên quan.

- Hoạt động thông tin KH&CN: Cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống điện toán đám mây 52 nhiệm vụ KH&CN. Tra cứu 70 nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất năm 2021. Thực hiện 12 chuyên mục KH&CN phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, đạt 100% kế hoạch. Xuất bản 01 kỷ yếu, 04 số Thông tin KH&CN; 03 Sổ tay kỹ thuật, đạt 100% kế hoạch. Đăng 1.090 tin về KH&CN trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở, vượt 12,1% kế hoạch (900 tin).

- Tình hình, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN: Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc Sở. Tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 07 cơ sở, phát hiện 01 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền 229.920.000 đồng.

- Về dịch vụ công: Kiểm định 40.218 phương tiện đo. Sản xuất cung cấp 20 bể composite cho các cơ sở dùng trong nuôi thủy sản. Tư vấn về công bố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 06 doanh nghiệp. Nuôi tôm thương phẩm, ếch, lươn cung cấp ra thị trường.

3. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện:

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động như:

+ Triển khai thực hiện các mô hình gồm: nuôi cá chạch bùn trong ao đất; trồng dừa xiêm xen chuối; nuôi lươn không bùn trong bể composite và nuôi khảo nghiệm trong thùng nhựa; trồng Sâm Bố chính theo hướng hữu cơ; trồng măng tây xanh theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng hệ thống tưới thông minh trong canh tác một số cây trồng chủ lực (bưởi da xanh, thanh long, rau màu,…); trồng xen Ca cao trong vườn dừa; nuôi cua cốm trong bể xi măng ứng dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn; chăn nuôi lợn rừng thích ứng biến đổi khí hậu; trồng giống nho ăn tươi an toàn; trồng hoa trong chậu bằng nguồn giống nuôi cấy mô; trồng bưởi ruby xen ổi ruby; nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất; trồng Dưa lưới theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P; xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; nhân giống, trồng cây Nưa; trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu; trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao áp dụng phân vi  sinh, tưới nhỏ giọt; nuôi cá Bống tượng; trồng giống nho đỏ NH01-152 và giống nho xanh NH01-48 gắn với tham quan, du lịch; nâng cao năng suất trứng gà Ác gắn với xây dựng chuỗi giá trị; nhân giống hoa giấy phù hợp với điều kiện của tỉnh.

+ Tổ chức 86 cuộc tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có 2.960 lượt người tham dự.

+ Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các hộ kinh doanh.

+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

Đánh giá chung: Nhìn chung hoạt động KH&CN đã triển khai đúng nội dung và đạt kế hoạch đề ra:

- Các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN bám sát mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; hầu hết các đề tài, dự án đều đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn cao, ứng dụng hiệu quả tiến bộ KH&CN vào sản xuất cho bà con nông dân (trong đó: triển khai 10 đề tài lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật công nghệ có doanh nghiệp tham gia, tiếp nhận và sử dụng kết quả).

- Tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp được đảm bảo, chưa xảy ra các trường hợp xâm phạm nghiêm trọng về  quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành đã nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từng bước hiệu quả hơn, cơ bản tất cả các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế đều chấp hành việc đảm bảo an toàn bức xạ khi tiến hành công việc bức xạ.

- Về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hành chính công: Hiện nay trên toàn tỉnh có 165 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO trong hoạt động hành chính, trong đó có 100% cơ quan hành chính 3 cấp thực hiện ISO.

Năm 2022, Sở KH&CN định hướng thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Công tác tham mưu:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

(1) Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.

(2) Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2022.

(3) Quyết định ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022.

(4) Chương trình khoa học và công nghệ để chuyển đổi mô hình sản xuất hàng hóa phục vụ hiệp định thương mại tự do EVFTA.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2022 gồm: 05 nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học Y Dược,...

- Triển khai Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng: phối hợp với các Viện, Trường, Sở ngành, UBND cấp huyện triển khai 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 02 - 03 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có liên quan đến nghiên cứu, sử dụng giống mới.

- Tiếp tục triển khai các đề tài cấp cơ sở.

- Nghiệm thu đánh giá kết quả 14 đề tài nghiên cứu khoa học đến hạn.

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ:

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND.

- Thực hiện đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Hoạt động sở hữu trí tuệ:

          - Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 04 sản phẩm: Cua Trà Vinh; Thanh Long của HTX Thanh Long Vĩnh Trà; lúa gạo hữu cơ của HTX Nông nghiệp Phú Mỹ Châu, huyện Châu Thành; nghêu của HTX Nghêu Tiến Thành, huyện Châu Thành; rau quả của HTX Thành Công, huyện Trà Cú.

- Hỗ trợ bảo hộ về sở hữu công nghiệp 35 hình thức bảo hộ (05 nhãn hiệu nhãn hiệu tập thể; 20 nhãn hiệu thông thường; 01 nhãn hiệu quốc tế; 06  kiểu dáng công nghiệp trong nước; 01 kiểu dáng công nghiệp ngoài nước; hỗ trợ trực tiếp quá trình thực hiện 01 sáng chế/ giải pháp hữu ích; hỗ trợ đăng ký bảo hộ độc quyền trong nước 01 sáng chế/ giải pháp hữu ích).

          - Tổ chức 05 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ.

          - Tổ chức Hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng nhân sự kiện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

5. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Tổ chức 01 Hội thảo, 01 lớp tập huấn, 01 cuộc thi về dự án/ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.

6. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân:

Thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X- quang.

7. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Triển khai có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

+ Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021:

 ▪ Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

 ▪ Xây dựng 01 chuyên mục để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng.

 ▪ Tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của doanh nghiệp; Tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh,…góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 ▪ Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận 03 hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

 ▪ Xây dựng 01 Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), VietGAP, thực hành nông nghiệp hữu cơ”.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg: khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg.

- Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng tại 20 cơ sở.

- Xuất bản 02 số Thông tin TBT Trà Vinh (200 quyển/ số); cập nhật các tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam, website vietnamexport phổ biến đến các doanh nghiệp có liên quan.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

- Thanh tra trách nhiệm 01 phòng hoặc đơn vị thuộc Sở trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về các chính sách, pháp luật lĩnh vực quản lý theo quy định và trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành:

+ 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 02 tổ chức.

+ 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ và hạt nhân tại 03 cơ sở.

9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Triển khai 05 - 07 đề tài/dự án gồm các lĩnh vực:

- Trong lĩnh vực trồng trọt: Triển khai thực hiện các đề tài/dự án xây dựng nhân rộng các mô hình về giống cây trồng có khả năng chịu hạn, mặn, có năng suất chất lượng cao và ổn định nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nước ngọt; nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, nuôi cấy phôi, ghép trong sản xuất cây giống hoa kiểng, cây dược liệu, cây ăn trái, cây lâm nghiệp,… đảm bảo đồng đều về năng suất, chất lượng; triển khai quy trình sản xuất các loại chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình chế biến sản phẩm nông sản truyền thống của địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học nhằm kéo dài thời gian bảo quản cũng như nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: nhân rộng một số đối tượng nuôi mới có khả năng thương mại hóa trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, chế biến và bảo quản sau thu hoạch nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

10. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ./.

   Thi Lan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ                                     


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 19 056
  • Tất cả: 4321155