Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12 năm 2021 ​
Lượt xem: 1746

Trong tháng 11 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2021:

 1. Công tác tham mưu:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 251 sáng kiến thi đua tỉnh của 251 cá nhân thuộc 05 đơn vị.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay đổi thành viên Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2021).

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Sở Tư pháp thẩm định.

2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc năm 2021: Tiếp tục triển khai hoạt động quý 4/2021.

3. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức Hội thảo Khoa học trực tuyến “Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và Sở, ngành, địa phương” (có 55 người tham dự).

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó: 01 đề tài cấp tỉnh và 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi); đến tháng 11/2021, nghiệm thu 09 đề tài, dự án, đạt 90% kế hoạch năm.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đến tháng 11/2021, kiểm tra 15 đề tài, dự án.

- Trình UBND tỉnh:

+ Phê duyệt 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: (1) Đề tài “Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm nước giải khát từ trái thanh long ruột đỏ tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Giống và Công nghệ nông nghiệp Lavi chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Hữu Thanh làm chủ nhiệm; (2) Đề tài “Tuyển chọn và nhân giống hoa giấy phù hợp với điều kiện tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực thiện, ThS. Phan Diễm Quỳnh làm chủ nhiệm đề tài; (3) Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng một số giống hoa hồng trong chậu tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực thiện, TS. Hà Thị Loan làm chủ nhiệm đề tài.

+ Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài Khảo sát tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020” do Viện Xã hội học Ứng dụng chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm đề tài.

- Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2022 gửi Sở, Ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Viện Nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; Trung tâm; Tổ chức khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Tổ chức họp để trao đổi nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu Long Hòa - Hòa Minh của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Tổ chức họp trực tuyến với đơn vị chủ trì để rà soát về nội dung bảo hộ tôm giống và logo nhãn hiệu chứng nhận. Đôn đốc đơn vị chủ trì tiến độ thực hiện.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: đóng góp ý kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Thực hiện các gói thầu thuộc Dự án SME Trà Vinh năm 2021.

+ Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh tổ chức Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

+ Cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát về thực trạng phát triển nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ gửi Cục Sở hữu trí tuệ.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

Cung cấp số liệu liên quan đến nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 (đã nhận 19 bộ hồ sơ). Tổng hợp kết quả chấm điểm vòng sơ khảo của các thành viên Hội đồng giám khảo.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tham dự Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Sở Y tế tổ chức.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình ứng dụng phần mềm ISO điện tử trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 134 cơ quan, đơn vị (đến nay có 91/134 đơn vị gửi báo cáo).

+ Khảo sát về đo lường và kiểm tra nhanh trị số octane 01 mẫu xăng tại 01 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành (theo phản ánh của người tiêu dùng). Kết quả: mẫu đạt yêu cầu về đo lường và trị số octane.

+ Khảo sát và kiểm định định kỳ 99 bộ cân đối chứng (đợt 2/2021) tại 53 chợ trên địa bàn 03 huyện, thị: Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.

+ Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa đợt 2 năm 2021 tại 10 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Trà Vinh (10 mẫu).

+ Tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý về đo lường trên địa bàn huyện Trà Cú (có 20 đại biểu tham dự).

+ Tổng hợp đề xuất của 07 doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Ban hành Kế hoạch khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

+ Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thanh tra tỉnh. 

+ Triển khai Quyết định số 230/QĐ-SKHCN ngày 25/10/2021 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường đối với Công ty Điện lực Trà Vinh.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Báo cáo tổng kết Dự án“Xây dựng mô hình trồng dừa sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh: đánh giá nghiệm thu dự án ở địa phương (kết quả đạt); gửi hồ sơ dự án đến Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi để đánh giá nghiệm thu chính thức dự án ở Trung ương.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh.

(2) Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”.

(3) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”.

(4) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”.

(5) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện 02 chuyên mục KH&CN: Kỳ 10 “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” phát sóng ngày 27/10/2021; Kỳ 11 “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh” phát sóng ngày 10/11/2021.

+ Đăng 86 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, đến tháng 11/2021 đăng 1.030/900 tin, đạt 114,4% (vượt 14,4%) kế hoạch năm.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 4.466 phương tiện đo; đến tháng 11/2021 đã kiểm định 37.572  phương tiện đo.

+ Tư vấn quản lý và sử dụng MSMV, công bố TCCS cho 02 cơ sở.

+ Dịch vụ Composite: sản xuất 5 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn; sản xuất thử nghiệm 1 thùng chứa rác thải sinh hoạt cho Công ty công trình đô thị Trà Vinh.

+ Chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 500 cây đu đủ; 5.000 con ếch thương phẩm và cá trê thương phẩm (100kg)

 4. Hoạt động khác:

 - Giải quyết 01 hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn lĩnh vực hoạt động KH&CN. Thực hiện hoàn thành việc rà soát 269/269 TTHC Bộ KH&CN đã công bố, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (13/57 TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Sở, đạt 22,8%, đạt yêu cầu (ít nhất 20%).

- Ban hành 04 văn bản: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 18/10/2021); (2) Ban hành Kế hoạch tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2019 gửi Thanh tra tỉnh; (3) Ban hành Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ; (4) Ban hành Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Sở KH&CN và Tỉnh Đoàn Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025.

 - Thực hiện 14 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, Ban   ngành.

- Đóng góp ý kiến 54 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12 năm 2021:

1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2. Về sở hữu trí tuệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

3. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

4. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tổ chức kiểm tra một số đơn vị thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Báo cáo tình hình ứng dụng phần mềm ISO điện tử trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 134 cơ quan, đơn vị gửi UBND tỉnh.

- Khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Càng Long tổ chức hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý về đo lường trên địa bàn huyện.

- Phát hành Thông tin TBT Trà Vinh số 02.

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

- Tiếp tục thực hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về Đo lường.

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

6. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở.

7. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Thực hiện chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 12 chủ đề “Hoạt động thanh tra ngành KH&CN”.

- Phát hành Thông tin KH&CN số 4/2021.

- Nhập liệu 11 đề tài/ dự án theo nhiệm vụ “Quản trị, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống điện toán đám mây giai đoạn 2020-2021.

8. Về dịch công: Tiếp tục triển khai các dịch vụ công về khoa học và công nghệ./.

                                                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1601
  • Trong tuần: 21 961
  • Tất cả: 4321027