Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 2999

Để triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện với mục tiêu phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, ưu tiên nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương. Phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế và tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh và của đất nước, cụ thể:

           1. Giai đoạn 2021 - 2030:

          - Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ cho 02 - 03 doanh nghiệp/năm với tổng kinh phí dự kiến từ 1 - 1,5 tỷ đồng; hình thành Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Trà Vinh.

           - Đào tạo và chứng nhận được 10 chuyên gia về năng suất chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng cho 250 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước; 400 lượt người thuộc doanh nghiệp; 250 lượt giảng viên, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục về kiến thức kỹ năng về năng suất chất lượng. 

          - Xây dựng ít nhất 01 quy chuẩn kỹ thuật địa phương; 01 Đề án “Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), VietGAP, thực hành nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...”. Đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030.

            - Có ít nhất 70% - 80% nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, kỹ thuật công nghệ được triển khai có doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia và tiếp nhận, sử dụng kết quả. Thẩm định công nghệ được cải tiến hoặc đổi mới của 5-10 doanh nghiệp trọng điểm. Sử dụng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc.

           - Cập nhật 9.000 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ; biên soạn được 10 kỷ yếu, 50 ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ, 80 chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; thống kê được sơ sở dữ liệu khoa học công nghệ.

 2. Giai đoạn 2030 - 2050:

            - Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ cho 03 - 05 doanh nghiệp/năm với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổ chức ít nhất 05 cuộc hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ.

          - Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho 50 tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tăng 30% số doanh nghiệp tham gia thực hiện so với giai đoạn 2021 - 2030.

            - Xây dựng được 03 - 05 quy chuẩn kỹ thuật địa phương; đánh giá được năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế (TFP) 05 năm một lần.

           - Có ít nhất 80% - 90% nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, kỹ thuật công nghệ được triển khai có doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia và tiếp nhận, sử dụng kết quả; 10 - 15% doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao trong số 30 - 50 doanh nghiệp.

           - Cập nhật 18.000 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử; biên soạn 20 kỷ yếu; 100 ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ; 160 chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; thống kê về sơ sở dữ liệu khoa học công nghệ./.

 

                          Thi Lan - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 19 041
  • Tất cả: 4321140