Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ quý iv năm 2021 ​
Lượt xem: 2731
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, triển khai kế hoạch hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả đạt được như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Tham mưu UBND tỉnh trình BTVTU ban hành Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021); và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU (Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 07/6/2021).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Tổ Công tác). Tham mưu Tổ công tác ban hành Kế hoạch phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc năm 2021; ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh; thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh.

- Trình UBND tỉnh công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN.

- Trình UBND tỉnh ban hành 11 văn bản lĩnh vực KH&CN để triển khai thực hiện; Quyết định thay thế thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh; và Quyết định công nhận sáng kiến thi đua cấp tỉnh.

2. Vềnhiệmvụ KH&CN:

2.1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:

Thông báo về việc đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (gửi các  Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). Kết quả có 04 tổ chức, cá nhân đăng ký đề xuất. Trên cơ sở các hồ sơ đề xuất dự án và thông qua tư vấn đánh giá độc lập, Sở Khoa học và Công nghệ đã xác định được 01 hồ sơ đề xuất dự án phù hợp với yêu cầu, là dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi cua biển (Scylla paramamosian) thương phẩm để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cua lột tại tỉnh Trà Vinh” do Chi nhánh Trà Vinh - Công ty Cổ phần Vinacrab đăng ký chủ trì thực hiện, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III  hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Sở KH&CN đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đặt hàng dự án với Bộ KH&CN. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi công văn đề xuất đặt hàng dự án trên đến Bộ KH&CN và đang chờ Bộ KH&CN xem xét, phê duyệt.

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 21 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đạt 91,3% kế hoạch năm (23 nhiệm vụ KH&CN); dự ước đến cuối năm 2021, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 23/23 nhiệm vụ KH&CN, đạt 100% kế hoạch năm.

+Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 07 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; dự ước đến cuối năm 2021, nghiệm thu 10/10 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đạt 100% kế hoạch năm.

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, KS. Nguyễn Bình Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

(2) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, KS. Đỗ Thị Kim Giàu làm chủ nhiệm đề tài.

2.2. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

- Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020. Kết quả: khảo sát, điều tra tại các cơ sở, doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo giai đoạn khảo sát, điều tra; thẩm định kết quả khảo sát, điều tra; xác lập hồ sơ yêu cầu tổ chức đánh giá và xây dựng phần mềm tính toán và phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất; đã hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra đánh giá phân tích trình độ công nghệ của doanh nghiệp (online); tổ chức Hội thảo và họp Hội đồng nghiệm thu Phương án, Hội đồng đánh giá, xếp loại đạt; hoàn chỉnh thủ tục quyết toán kết thúc phương án; triển khai kế hoạch khai thác phần mềm.

- Góp ý thẩm định Dự án Nhà máy nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

- Phổ biến Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 258/VP-CNXD ngày 05/02/2021.

2.3. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Theo dõi quá trình nộp đơn, xây dựng hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Gửi Công văn lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ về việc điều chỉnh mục tiêu và nội dung dự án.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: Đơn vị chủ trì chưa triển khai được do tình hình dịch bệnh covid -19.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ tại xã Phong Phú (huyện Cầu Kè), xã Hùng Hòa và xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần).

- Hỗ trợ chi trả về sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-CP cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Cty Rynan Argifood, Rynan Technology, Rynan Smart Fertilizer, Hào Phát Phú,…).

- Hoạt động xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các sản phẩm nghêu, tôm, cua: Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Hoạt động thuộc Dự án SME: Phối hợp bàn giao tem  truy xuất nguồn gốc (khoảng 750.000 tem) của sản phẩm gạo của HTX Nông nghiệp Dân Tiến, bưởi da xanh của HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, dưa lưới của HTX Nông nghiệp Phú Cần.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ KH&CN khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 2019 - 2020 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (theo Công văn số 14949/SHTT-TCCB ngày 23/12/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ).

2.4. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

- Cấp 09 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gồm cấp mới và cấp gia hạn); cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ; phê duyệt 01 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Tổ chức lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang với 40 người tham dự (Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn công nghệ SSC).

- Gửi Công văn đề nghị Công ty Yazaki cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu đều tra thống kê (theo Công văn số 10/CV-TTTVHN ngày 15/12/2020 Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử); Công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tại tỉnh Trà Vinh.

2.5. Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp”.

- Chuẩn bị tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021: tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

2.6. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20/01.

- Thông báo bằng văn bản đến20 doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 có 150 đại biểu tham dự.

 - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ISO điện tử theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/6/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có lồng ghép những nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

- Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 1 trên địa bàn tỉnh, tiến hành khảo sát tại 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 07 huyện, thị, thành: Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú, TX. Duyên Hải và TP.Trà Vinh (Đoàn lấy 09 mẫu để thử nghiệm chất lượng). Thông báo kết quả khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản.

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý (cơ sở phân phối các mặt hàng tiêu dùng, vàng trang sức, mỹ nghệ, xăng dầu), kết quả 02 mẫu xăng không đạt chất lượng, xử lý theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Bộ KH&CN, UBND tỉnh.

- Gửi văn bản về việc dừng lưu thông và báo cáo số lượng một số loại mũ bảo hiểm đang kinh doanh đến 02 đại lý kinh doanh mũ bảo hiểm(Đại lý Hoàng Vương và Đại lý Nguyễn Thị Thanh Trang).

- Kiểm định định kỳ và khảo sát cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021; sửa chữa và trang bị lại 16 bộ cân đối chứng đặt tại 12 chợ trên địa bàn tỉnh phục nhu cầu tự kiểm tra của người tiêu dùng.

- Phổ biến Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ đến 16 đơn vị có liên quan.

- Tuyên truyền “Những quy định về đo lường đối với cân thông dụng được sử đụng để định lượng hàng hóa trong mua bán và một số biện pháp phòng ngừa gian lận về đo lường” phát trên Đài phát thanh huyện Càng Long.

- Xuất bản 01 số Thông tin TBT, dự ước đến cuối năm 2021 xuất bản 02 số Thông tin TBT (gửi đến các Sở, Ban ngành, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh Trà Vinh và Chi cục các tỉnh khác). Cập nhật 49 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến các doanh nghiệp có liên quan.

2.7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực KH&CN:

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại 05 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm theo quy định.

- Triển khai Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Tham gia Đoàn thẩm tra, giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì làm việc tại Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh. Kết quả Công ty đã khắc phục các nội dung theo yêu cầu nêu trong Báo cáo số 167/BC-SNN ngày 12/3/2021.

2.8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: tiếp tục chăm sóc cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, chuẩn bị nghiệm thu dự án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh. Thu hoạch đậu (vụ 2) tại 03 mô hình: huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang (4.000 m2/mô hình); phân tích số liệu tại các mô hình trồng đậu; hoàn chỉnh Báo cáo định kỳ lần 4 kết quả thực hiện đề tài.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: sản xuất 200 lit chế phẩm loại EMTV1; ghi nhận số liệu và xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình; Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh. Sản xuất 400 lít chế phẩm loại EMTV1; theo dõi, ghi nhận số liệu và xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình. Tiếp tục theo dõi 01 mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải và 03 mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Thu hoạch mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải (thu hoạch 7 tấn, 53 con/kg). Tiếp tục theo dõi mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc 1.112 cây dưa lưới tại Trung tâm (vụ 2). Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh.  Liên kết với siêu thị, cơ sở thu mua kinh doanh trái cây trong tỉnh để bao tiêu sản phẩm đầu ra. Thu hoạch vụ 2 (400kg dưa lưới). Xử lý hệ thống nước tưới nhỏ giọt vườn dưa lưới; lắp đặt hệ thống lọc nước thô mô hình dưa lưới Trung tâm, nghiệm thu hệ thống tưới đã hỗ trợ cho nông hộ. Lập kế hoạch xuống giống dưa lưới vụ 3.

- Triển khai thực hiện 02 đề tài cấp cơ sở năm 2021: (1) Đề tài:“Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”; (2) Đề tài:“Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: họp xét chọn các gói thầu mua nguyên vật liệu; thiết bị máy móc và mua thức ăn, thuốc; lươn giống theo nội dung thuyết minh.

2.9. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Về thông tin:

+ Xuất bản các ấn phẩm gồm: Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2020”, Thông tin KH&CN số 01, Thông tin KH&CN số 02/2021; 02 sổ tay KH&CN: (1) Quy trình canh tác cam sành theo VietGAP; (2) Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng”. Dự ước đến cuối năm 2021, xuất bản tổng số 03 Sổ tay kỹ thuật.

+ Thực hiện 08 chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với chủ đề: (1) Kỳ 1 “Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng”; (2) Kỳ 2 “Ứng dụng công nghệ khí sinh học bằng vật liệu composite trong xử lý nước thải các hộ nuôi tôm mật độ cao”; (3) Kỳ 3 “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương”; (4) Kỳ 4 “Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển kinh tế hợp tác”; (5) Kỳ 5 “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ kỷ niệm ngày 18/5”; (6) Kỳ 6 “Kết quả hoạt động triển khai dự án thuộc Chương trình nông thôn và miền núi tại tỉnh Trà Vinh”; (7) Kỳ 7 “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”; (8) Kỳ 8 “Giải pháp phòng chống sét trong mùa mưa”.

+ Đăng 865 tin, bài về KH&CN trên trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ, đạt 96,1% kế hoạch năm,; dự ước đến cuối năm 2021 đăng tổng số 900/900 tin, đạt 100% kế hoạch năm.

+ Tra cứu sự trùng lấp phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 (68 phiếu).

- Về thống kê: Thực hiện Báo cáo Thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 gửi UBND tỉnh, và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Báo cáo số liệu về KH&CN phục vụ công tác thu thập thông tin biên soạn Niên giám, báo cáo thống kê theo đề nghị của Cục Thống Kê.

2.10. Về dịch vụ công:

- Kiểm định 29.594 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ đo điện, huyết áp kế, máy đo điện tim,…

-Tư vấn về công bố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 05 doanh nghiệp (DNTN KD vàng và cầm đồ Hưng Tín - Càng Long, Công ty TNHH SX-TM-DV Công nghệ TV, Công ty TNHH SX TM DV Công nghệ TV; Công ty CP Xây dựng Đồng Bằng).

 - Đánh giá an toàn bức xạ cho Cty Yazaki tại KCN Long Đức, 05 phòng X-quang; cung cấp 13 liều kế cá nhân cho các cơ sở trên địa bàn TP.Trà Vinh.

- Lắp đặt 06 cột thu lôi chống sét tại huyện Trà Cú; đo điện trở tiếp đất tại 114 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Sản xuất 14 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn.

- Chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 300 cây đu đủ và trồng thêm 200 cây đu đủ.

2.11. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình như: nuôi Sò huyết trong ao; nuôi cá bóng tượng; nuôi gà nòi lai thả vườn; nuôi cua cốm trong bể xi măng với hệ thống lọc nước tuần hoàn; nuôi lợn rừng xử lý chất thải bằng túi biogas HDPE; trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao áp dụng phân vi sinh, tưới nhỏ giọt; trồng Hành tím bằng hạt; nuôi lươn; trồng nho; trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước; trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu, trồng Bưởi da xanh; trồng dừa Mã Lai, dừa xiêm xanh, ươm dưỡng hoa kiểng trong nhà lưới;... Tổ chức trên 60 cuộc tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú” theo Quyết định số 34958/QĐ-SHTT ngày 29/4/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành:

- Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 40 cơ sở.

- Phối hợp với các huyện triển khai thực hiện 05 đề tài:

(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Tiểu Cần.

(2) Đề tài:Xây dựng mô hình trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh”.

(3) Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng dưa hấu theo hướng an toàn tại huyện Cầu Ngang”.

(4) Đề tài:Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nhoăntươi gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh”.

(5) Đề tài:Xây dựng mô hình so sánh đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên đất và giá thể trong nhà màn”.

4. Công tác khác:

 - Tiếp nhận, giải quyết 26 hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn; không có trường hợp hồ sơ quá hạn (trong đó có 05 hồ sơ trực tuyến), gồm 03 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động KH&CN; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo, gửi Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện 129 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban ngành. Đóng góp ý kiến 377 dự thảo, gồm: thông tư, quyết định, đề án, kế hoạch, báo cáo,... cho ý kiến thẩm định 13 đề án, báo cáo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Xây dựng dự thảo Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và TSNG năm 2021: Thu thập phiếu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ bắt đầu từ năm 2022.

3. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021; đánh giá nghiệm thu 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

4. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

5. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm: lúa, gạo hữu cơ huyện Châu Thành (nhãn hiệu tập thể), Tôm Trà Vinh (nhãn hiệu chứng nhận), chỉ dẫn địa lý Dừa Sáp Trà Vinh.

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các sản phẩm nghêu, tôm, cua.

- Tiếp tục hỗ trợ 31 hình thức bảo hộ: sáng chế/GPHI, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường.

6. Về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Triển khai hoàn thành nội dung Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

7. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 23/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Triển khai Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 của Sở KH&CN triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

 - Tổ chức đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục kiểm định định định kỳ cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 2/2021; trang bị cân đối chứng cho các chợ có nhu cầu.

8. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Tiếp tục triển khai thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở.

9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, thống kê KH&CN; hoạt động dịch vụ KH&CN./.

Thi Lan- Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 18 979
  • Tất cả: 4321078