Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 9 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 năm 2021 ​
Lượt xem: 2787
Trong tháng 9 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 9 năm 2021

 1. Công tác tham mưu:

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và TSNG năm 2021: Thu thập phiếu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ bắt đầu từ năm 2022.

3. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn, trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; đến tháng 9/2021, đã tuyển chọn tổng số 21 đề tài.

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Giống chủ trì thực hiện, ThS. Lê Chí Thọ làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả: Hội đồng đánh giá đạt. Đến tháng 9/2021, đã nghiệm thu tổng số 07 đề tài. 

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:  

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện “Chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ DN” trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) quý III năm 2021 gửi Sở Công thương.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Theo dõi quá trình nộp đơn, xây dựng hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Gửi Công văn lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ về việc điều chỉnh mục tiêu và nội dung dự án.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: Đơn vị chủ trì chưa triển khai được do tình hình dịch bệnh covid -19.

+ Về xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nghêu, thanh long, cua: Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Hoạt động thuộc Dự án SME: Thực hiện thủ tục xét chọn thầu.

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt sáng kiến thi đua cấp tỉnh, tổng số 243 sáng kiến của 04 đơn vị: UBND TPTV, UBND huyện Tiểu Cần, UBND huyện Trà Cú, UBND huyện Duyên Hải.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 20/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2021 (Công văn số 3742/UBND-CNXD ngày 27/8/2021).

 + Báo cáo UBND tỉnh về việc phát triển ISO điện tử cho cho 32 cơ quan đơn vị còn lại năm 2022.

+ Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.

+ Ban hành Quyết định kiện toàn Ban biên tập Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Trà Vinh (Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2021).

+ Cập nhật 05 tin cảnh báo từ website vietnamexport  và Văn phòng TBT Việt Nam phổ biến trên website của Sở Khoa học và Công nghệ  và phổ biến đến 03 doanh nghiệp có liên quan, đến tháng 9/2021 đã cập nhật 49 tin.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

  Ban hành Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và triển khai thực hiện.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: tiếp tục chăm sóc cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, báo cáo tổng kết dự án.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: hoàn chỉnh Báo cáo định kỳ lần 4 kết quả thực hiện đề tài.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: thu hoạch mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải (thu hoạch 7 tấn, 53 con/kg). Tiếp tục theo dõi mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: lập kế hoạch xuống giống dưa lưới vụ

(4) Đề tài:“Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: họp xét chọn các gói thầu mua nguyên vật liệu; thiết bị máy móc và mua thức ăn, thuốc; lươn giống theo nội dung thuyết minh.

(5) Đề tài:“Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục KH&CN Kỳ 8 với chủ đề: “Giải pháp phòng chống sét trong mùa mưa” phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh.

+ Lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự thảo Sổ tay “Quy trình kỹ thuật trồng các loại hoa”.

+ Đăng 44 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; đến tháng 9/2021, đã đăng 865/900 tin, đạt 96,1% kế hoạch năm.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 600 phương tiện đo; đến tháng 9/2021 đã kiểm định 29.594 phương tiện đo.

+ Chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 300 cây đu đủ và trồng thêm 200 cây đu đủ

 4. Hoạt động khác:

- Ban hành 02 văn bản gồm:

(1) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 28/8/2021).

(2) Thông báo phân công công chức, viên chức và người lao động làm việc theo Công văn số 3805/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Thông báo 1087/TB-SKHCN ngày 31/8/2021).

- Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính 02 đơn vị trực thuộc Sở.

- Thực hiện 15 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

 - Đóng góp ý kiến 43 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,

 - Đóng góp ý kiến thẩm định Hồ sơ cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP ĐTPT bất động sản TNR Holdings Việt Nam theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát Môi trường - CA tỉnh tổ chức (01 lượt).

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 10 năm 2021:

1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

 - Tổ chức Hội thảo Khoa học Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và sở, ngành, địa phương”

 - Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn đăng ký chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Thủy đăng ký chủ nhiệm đề tài.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến hạn.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai.

2. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

- Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

3. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”;

 (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Hoạt động xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 2022 của các mặt hàng nghêu, thanh long, cua: Tiến hành thực hiện các bước theo đúng quy định (xin chủ trương UBND tỉnh, xác định danh mục nhiệm vụ KHCN,…)

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cổng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

4. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2021: ban hành văn bản triển khai Cuộc thi KNĐMST 2021, xây dựng Kế hoạch tổ chức 01 cuộc hội thảo,...

- Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp” nếu điều kiện dịch bệnh không ảnh hưởng.

5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Gửi Công văn về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các lớp đào tạo và kiểm tra, giám sát ISO năm 2021 cho các cơ quan đơn vị.

- Tổ chức lớp đào tạo trực tuyến hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, đơn vị.

 - Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 - Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ cho cán bộ, công chức các Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ban Quản lý/ cán bộ phụ trách các chợ.

  - Phát hành Thông tin TBT Trà Vinh số 02/2021.

6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

- Cử công chức nắm tình hình đối tượng kinh doanh thuộc chức năng quản lý để chuẩn bị tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thanh tra nội bộ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 182/QĐ-SKHCN ngày 25/8/2021.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về khoa học công nghệ như: đo lường chất lượng; nhãn hàng hóa; an toàn bức xạ; sở hữu trí tuệ,...

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 05 đề tài cấp cơ sở.

8. Về thông tin, thống kê KH&CN:

  - Thực hiện chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 9 với chủ đề “Hoạt động thanh tra ngành KH&CN”, phát sóng ngày 13/10/2021.

- Phát hành Thông tin KH&CN số 3/2021./.

 

                                                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 18 981
  • Tất cả: 4321080