Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 9 năm 2021 ​
Lượt xem: 2680

Trong tháng 8 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 8 năm 2021:

 1. Công tác tham mưu:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 116 sáng kiến thi đua cấp tỉnh.

- Tham mưu Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc năm 2021; ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh; thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

 - Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý và truy xuất nguồn gốc cho một số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh” trong số 04 tổ chức đăng ký (Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Smart Life, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Viện Khoa học và Công nghệ Mekong Cần Thơ); kết quả hồ sơ của Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách khoa TPHCM được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu. Đến tháng 8/2021, đã tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện tổng số 17 đề tài thuộc Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

 - Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Khảo sát tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020” do Viện Xã hội học ứng dụng chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả: Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt. Đến tháng 8/2021, đã nghiệm thu tổng số 06 đề tài.

- Chuyển kết quả đề tài đến đơn vị tiếp nhận, lưu giữ, tham khảo và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: (1) “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh” đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, (2) “Nghiên cứu chỉ số BMI trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020” đến Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:  

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

+ Phổ biến Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: chỉnh sửa dự thảo theo ý kiến của các đơn vị có liên quan về tên miền (domain) trang Web quảng bá NHTT, Quy chế quản lý sử dụng NHTT và logo NHTT Lúa, gạo hữu cơ Long Hòa - Hòa Minh; Thực hiện hồ sơ đăng ký bảo hộ gửi Cục Sở hữu trí tuệ.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Đơn vị tư vấn đang thực hiện hồ sơ đăng ký bảo hộ gửi Cục Sở hữu trí tuệ.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: triển khai theo kế hoạch.

+ Về xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nghêu, thanh long, cua: lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan đối với Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh về việc áp dụng Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các nhiệm vụ thuộc Chiến lược phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

+ Tiếp nhận 02 bộ hồ sơ đề nghị công nhận 190 sáng kiến của 02 đơn vị: UBND thành phố Trà Vinh và UBND huyện Tiểu Cần.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2021, gửi Sở Tài chính thẩm định nội dung dự toán kinh phí.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ISO điện tử theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/6/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Cập nhật 04 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến các doanh nghiệp có liên quan. Đến tháng 8/2021, đã cập nhật 44 tin.

+ Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Càng Long, Công an xã Phương Thạnh tiến hành khảo sát chất lượng xăng Ron 95-III tại Công ty TNHH TM - DV Thành Đạt, ấp Đầu Giồng, xã Phương Thanh, huyện Càng Long; kết quả kiểm tra nhanh xăng có chỉ số Ron theo quy định.

+ Phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải lấy 02 mẫu dầu DO gửi thử nghiệm chất lượng (Vụ việc “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” xảy ra ngày 16/7/2021 tại ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải); kết quả 02 mẫu dầu DO đạt chất lương theo QCVN 01:2015.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu (bán xăng Ron 95- III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học) phát hiện qua công tác kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: tiếp tục chăm sóc cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, chuẩn bị nghiệm thu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: phân tích số liệu tại các mô hình trồng đậu.

(2) Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: Tiếp tục theo dõi 01 mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải và 03 mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

(3) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: Xử lý hệ thống nước tưới nhỏ giọt vườn dưa lưới; lắp đặt hệ thống lọc nước thô mô hình dưa lưới Trung tâm, nghiệm thu hệ thống tưới đã hỗ trợ cho nông hộ.

- Triển khai 02 đề tài cấp cơ sở năm 2021:

(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”.

(2) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”.

Hoàn chỉnh hồ sơ các gói thầu mua nguyên vật liệu; thiết bị máy móc và mua thức ăn, thuốc; lươn giống theo nội dung thuyết minh.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục KH&CN Kỳ 7 chủ đề “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”, phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

+ Đăng 42 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Đến tháng 8/2021, đăng 821/900 tin, đạt 91,2% kế hoạch năm.

+ Tra cứu sự trùng lắp 25 nhiệm vụ KH&CN dự kiến triển khai năm 2021-2022 của Sở KH&CN thành phố Cần Thơ và Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp.

- Về dịch vụ công:

- Kiểm định 305 phương tiện đo; đến tháng 8/2021 đã kiểm định 28.994 phương tiện đo.

- Chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 300 cây đu đủ.

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Thành phố Trà Vinh triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021; lấy ý kiến SKHCN 03 nhiệm vụ KH&CN đề xuất năm 2022:

(1) Dự án xây dựng mô hình nuôi dê sinh sản lai F1 (Boer x Bách thảo) tại thành phố Trà Vinh;

(2) Dự án xây dựng mô hình sinh sản bán nhân tạo lươn đồng (Monopterus albus) trên địa bàn thành phố Trà Vinh;

(3) Xây dựng nhân rộng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Trà Vinh.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục theo dõi mô hình KH&CN: trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu (quy mô: 1.000 cây/330m2/01 hộ ở xã Long Đức), cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt (đã trồng 255 ngày).

 4. Hoạt động khác:

 - Thực hiện 16 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

- Đóng góp ý kiến 52 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

- Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ban hành 06 văn bản:

(1) Văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07/CT – UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc.

(2) Văn bản chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(3) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

(4) Lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ.

(5) Thông báo về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trực tuyến lĩnh vực ngành khoa học và công nghệ gửi các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

(6) Công văn về việc rà soát thủ tục hành chính đưa 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, VPUBND tỉnh.

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 9 năm 2021:

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và TSNG năm 2021.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

3. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

 - Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

4. Về sở hữu trí tuệ:

- Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”;

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Thực hiện các thủ tục xây dựng 03 nhãn hiệu chứng nhận 2022: nghêu, thanh long, cua.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cổng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

5. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

 - Tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2021: ban hành văn bản triển khai cuộc thi KNĐMST 2021, lập kế hoạch tổ chức 01 cuộc hội thảo,...

- Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp” nếu điều kiện dịch bệnh không ảnh hưởng.

6. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Đóng góp 04 dự thảo của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Thành lập đoàn Thanh tra nội bộ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 05 đề tài cấp cơ sở.

9. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Thực hiện chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 8 với chủ đề: “Giải pháp phòng chống sét trong mùa mưa”.

- Lấy ý kiến đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự thảo sổ tay “Quy trình kỹ thuật trồng các loại hoa”.

- Phát hành Thông tin KH&CN số 3/2021./.

 

                                                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1563
  • Trong tuần: 21 923
  • Tất cả: 4320989