Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 6 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7 năm 2021 ​
Lượt xem: 3112
Trong tháng 6 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 6 năm 2021:

          1. Công tác tham mưu:

Trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2021.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đến tháng 6/2021, đã tuyển chọn 16 đề tài thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

+ Nghiệm thu 01 đề tài: “Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa” do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Minh Hoà làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả: Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt và khả thi trong triển khai ứng dụng; đến tháng 6/2021, đã nghiệm thu 05 đề tài.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đến tháng 6/2021 đã kiểm tra tổng số 11 đề tài, dự án..

+ Trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: (1) “Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để phân tích, khai thác dữ liệu thông tin phục vụ quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Kỹ thuật Điện toán thuộc Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện; PGS.TS.Thoại Nam làm chủ nhiệm đề tài; (2) “Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Sinh học nhiệt đới chủ trì thực hiện, ThS. Trịnh Thị Bền làm chủ nhiệm.

+ Làm việc với Công ty Cổ phần Mỹ Lan để thực hiện tổng hợp, đánh giá các công trình, sản phẩm KH&CN của công ty.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:  Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu phương án, kết quả Hội đồng đánh giá, xếp loại đạt; hoàn chỉnh thủ tục quyết toán kết thúc phương án; triển khai kế hoạch khai thác phần mềm.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Đăng tải hồ sơ mời thầu trên mạng, kết quả có 01 hồ sơ đăng ký, đang tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng NHCN và lựa chọn logo.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp: Đang thực hiện thủ tục chuyển kinh phí để triển khai.

          + Hoạt động xây dựng nhãn hiệu chứng nhận của các mặt hàng nghêu, thanh long, cua: Đã tiếp nhận phiếu đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sản phẩm cua) và đang chờ tiếp nhận phiếu đề xuất của UBND huyện Châu Thành.

          + Hỗ trợ chi trả về sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-CP cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Cty Rynan Argifood, Rynan Technology, Rynan Smart Fertilizer, Hào Phát Phú,…).

          + Tiếp nhận và gửi thành viên Hội đồng chấm điểm 69 báo cáo tóm tắt sáng kiến của 06 đơn vị: UBND huyện Tiểu Cần, UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Duyên Hải, UBND huyện Châu Thành, Trường Đại học Trà Vinh, BTC Tỉnh ủy.

-  Về an toàn bức xạ và hạt nhân: Thẩm định, cấp 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; phê duyệt 01 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: Quyết định thành lập, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký; gửi Công văn lấy ý kiến thành viên Hội đồng Giám khảo đối với dự thảo Kế hoạch, Thể lệ và Thông báo triển khai Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tổng hợp Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

  + Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Về quản lý đối chứng: sửa chữa và trang bị lại 16 bộ cân đối chứng đặt tại 12 chợ trên địa bàn tỉnh phục nhu cầu tự kiểm tra của người tiêu dùng.

+ Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm,  hàng hóa đợt 1 trên địa bàn tỉnh, tiến hành khảo sát tại 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 07 huyện, thị, thành: Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú, TX. Duyên Hải và TP.Trà Vinh (Đoàn lấy 09 mẫu để thử nghiệm chất lượng).

  + Tuyên truyền “Những quy định về đo lường đối với cân thông dụng được sử đụng để định lượng hàng hóa trong mua bán và một số biện pháp phòng ngừa gian lận về đo lường” phát trên Đài phát thanh huyện Càng Long.

+ Xuất bản Thông tin TBT Số 01/2021 (gửi đến các Sở, Ban ngành, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh Trà Vinh và Chi cục các tỉnh khác).

  + Cập nhật 06 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 07 doanh nghiệp có liên quan, đến tháng 6/2021 đã cập nhật 38 tin (kèm theo Phụ lục 5).

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại 05 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, phát hiện 01 cơ sở vi phạm, Thanh tra Sở đang xử lý.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: tiếp tục chăm sóc cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu dự án.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: sản xuất 200 lit chế phẩm loại EMTV1; ghi nhận số liệu và xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình; Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc 1.112 cây dưa lưới tại Trung tâm (vụ 2). Báo cáo định kỳ lần 3 (nội dung tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài) tại Hội đồng Sở KH&CN. Kết quả nội dung tiến độ đạt so với thuyết minh.  Liên kết với siêu thị, cơ sở thu mua kinh doanh trái cây trong tỉnh để bao tiêu sản phẩm đầu ra.

- Về thông tin KH&CN:

+ Xuất bản các ấn phẩm gồm: Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2020”, Thông tin KH&CN số 01, Thông tin KH&CN số 02/2021.

+ Thực hiện 02 chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với chủ đề:

 ▪ Kỳ 4 “Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển kinh tế hợp tác”, lúc 18h35 ngày 26/5/2021 (thứ tư).

 ▪ Kỳ 5 “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ kỷ niệm ngày 18/5”, lúc 18h35 ngày 09/6/2021 (thứ tư).

- Đăng 91 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN; đến tháng 6/2021 đã đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN 662/900 tin, đạt 73,5% kế hoạch năm.

- Tra cứu sự trùng lấp phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 (14 phiếu đề xuất), đến tháng 6/2021 đã tra cứu 32 phiếu.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 3.495 phương tiện đo; đến tháng 6/2021 đã kiểm định 26.309 phương tiện đo.

+ Tư vấn công bố TCCS cho 02 doanh nghiệp (chất dưỡng cây dạng viên JAYANTA của Cty TNHH SX TM DV Công nghệ TV; gạch vỉa hè của Cty CP Xây dựng Đồng Bằng).

+  Sản xuất 06 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn.

+ Chăm sóc đàn tôm nuôi thương phẩm (40.000 con).

+ Lắp đặt 02 cột thu lôi chống sét tại huyện Trà Cú; đo điện trở 41 cột thu lôi chống sét tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Đến tháng 6/2021, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện một số nội dung như sau:

- Thị xã Duyên Hải:

+ Thực hiện 02 mô hình trình diễn: Mô hình nuôi Sò huyết trong ao ở xã Trường Long Hòa và Phường 1; Mô hình trồng Hành tím bằng hạt ở xã Trường Long Hòa.

+ Tổ chức 22 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có 655 lượt người tham dự.

+ Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022.

+ Đăng ký danh sách 02 cơ sở có nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND: Đăng ký xây dựng nhãn hiệu Nghêu Hợp tác xã Phương Đông (Hợp tác xã Phương Đông - Ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh); Đăng ký xây dựng nhãn hiệu sản phẩm ốc cà na luộc (Công ty TNHH Ánh Hoa Duyên Hải - Ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải).

- Huyện Duyên Hải:

+ Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đối với 02 nhiệm vụ: (1) “Xây dựng mô hình nuôi cua cốm trong bể xi măng với hệ thống lọc nước tuần hoàn”; “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng xử lý chất thải bằng túi biogas HDPE”.

+ Kiểm tra đề tài năm 2020: “Xây dựng mô hình trồng giống nho tươi an toàn tại tỉnh Trà Vinh” tại 02 xã: Đôn Xuân và Ngũ Lạc.

+ Tổ chức 40 cuộc tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có 1.147 lượt người tham dự.

- Huyện Càng Long:

+ Triển khai thực hiện 03 dự án:

(1) Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màn tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

(2) Tư vấn thực hiện mô hình nuôi tôm càng xanh bán thâm canh tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

(3) Tư vấn thực hiện mô hình nuôi cá thác lác cườm kết hợp cá sặc rằn trong ao đất tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

+ Kiểm tra, nghiệm thu tổng kết 02 dự án năm 2020: Dự án nuôi lươn không bùn trên bể bạt; Dự án nuôi ếch kết hợp với cá sặc rằn.

+ Tổ chức 05 cuộc tập huấn có 165 lượt người tham dự.

- Huyện Châu Thành:

+ Tiếp tục triển khai dự án: “Xây dựng mô hình trồng Sâm Bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr theo hướng hữu cơ tại Trà Vinh”.

+ Thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021: Xây dựng mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

+ Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 và 2022 xác định 05 đề xuất: (1) Tư vấn ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước có kiểm soát bằng công nghệ thông minh; (2) Nghiên cứu sử dụng cây lục bình Eichhornia crassipes trồng thử nghiệm nấm rơm trong nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; (3) Tư vấn thực hiện mô hình nuôi cua đinh trong bể composite tận dụng diện tích đất vườn tại huyện Châu Thành; (4) Tư vấn thực hiện mô hình nuôi cá thác lác cườm kết hợp cá sặc rằn trong ao đất tại huyện Châu Thành; (5) Xây dựng mô hình trồng xen ca cao trong vườn dừa quy mô 2ha tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Huyện Tiểu Cần: Kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 5 hộ với diện tích 2ha, cây phát triển tốt.

- Huyện Cầu Kè:

+ Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ZnO-Zn(OH)2/chitosan-iodine sử dụng làm chất kiểm soát bệnh đen xơ và thối gốc chảy nhựa trên cây mít Thái.

+ Họp Hội đồng xét duyệt thống nhất bổ sung dự án cấp cơ sở năm 2021: Trồng dừa xiêm xen chuối tại huyện Cầu Kè; Ứng dụng hoàn thiện mô hình nuôi cá chạch bùn trong ao đất huyện Cầu Kè.

+ Theo dõi việc chăm sóc cây bưởi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 02 hộ dân đã trồng trên địa bàn xã Tam Ngãi và xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè; cây phát triển tốt.

          4. Hoạt động khác:

          - Tiếp nhận 05 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 01 hồ sơ trực tuyến), gồm 03 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đã giải quyết 04 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.

          - Thực hiện 20 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

          - Đóng góp ý kiến 58 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

          - Đóng góp ý kiến thẩm định 03 đề án, báo cáo.

          5. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan:

Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 08 cơ sở, đến tháng 6/2021 đã tham gia kiểm tra 40 cơ sở.

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 7 năm 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2022.

          2. về nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2022.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

           + Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

          + Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: Thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng kết thúc phương án.

- Về sở hữu trí tuệ:

          + Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

          + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

          (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

          (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”;

          (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

          + Hoạt động xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 2022 của các mặt hàng nghêu, thanh long, cua: Tiến hành thực hiện các bước theo đúng quy định (xin chủ trương UBND tỉnh, xác định danh mục nhiệm vụ KHCN,…)

          + Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cồng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

         + Tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2021: ban hành văn bản triển khai cuộc thi KNĐMST 2021, lập kế hoạch tổ chức 01 cuộc hội thảo,...

         + Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp” nếu điều kiện dịch bệnh không ảnh hưởng.

         + Xây dựng Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp năm 2022.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

         + Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

         + Đề án 996: Gửi công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường và xây dựng và triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được duyệt.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 03 đề tài cấp cơ sở.

- Về thông tin KH&CN:

         + Thực hiện chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 6 với chủ đề: “Kết quả hoạt động triển khai dự án thuộc Chương trình nông thôn và miền núi tại tỉnh Trà Vinh”, lúc 18h35 ngày 14/7/2021 (thứ tư).

         + Đăng 70 tin, bài, VBQPPL trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN./.

Phu_luc_kem_BC_T6_2021.docx

                                                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 19 025
  • Tất cả: 4321124