Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ​
Lượt xem: 3276

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả đạt được như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản:

- Tham mưu UBND tỉnh trình BTVTU ban hành Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021), Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình UBND tỉnh ban hành 08 văn bản lĩnh vực KH&CN để triển khai thực hiện; và Quyết định công nhận sáng kiến thi đua cấp tỉnh.

2. Về nhiệmvụ KH&CN:

2.1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:Thông báo về việcđăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (gửi các  Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 14 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đạt 77,77% kế hoạch năm (18 nhiệm vụ KH&CN); đánh giá nghiệm thu 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 08 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, KS. Nguyễn Bình Nguyên làm chủ nhiệm đề tài; (2) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, KS. Đỗ Thị Kim Giàu làm chủ nhiệm đề tài.

2.2. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

- Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Góp ý thẩm định Dự án Nhà máy nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

- Tuyên truyền phổ biến Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 258/VP-CNXD ngày 05/02/2021.

2.3. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp

 - Tổ chức 03 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ tại xã Phong Phú (huyện Cầu Kè), xã Hùng Hòa và xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần).

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các sản phẩm nghêu, tôm, cua.

- Hoạt động thuộc Dự án SME: Phối hợp bàn giao tem  truy xuất nguồn gốc (khoảng 750.000 tem) của sản phẩm gạo của HTX Nông nghiệp Dân Tiến, bưởi da xanh của HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, dưa lưới của HTX Nông nghiệp Phú Cần.

2.4. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

Cấp 06 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; tổ chức lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang với 40 người tham dự (Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn công nghệ SSC).

2.5. Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp”.

- Dự thảo các văn bản chuẩn bị tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021 như công văn hiệp ý thành viên Ban giám khảo, Kế hoạch, thể lệ, thông báo,...

2.6. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

   - Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20/01.

- Thông báo bằng văn bản đến20 doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 có 150 đại biểu tham dự.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có lồng ghép những nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

- Dự thảophương án điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

   - Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý (cơ sở phân phối các mặt hàng tiêu dùng, vàng trang sức, mỹ nghệ, xăng dầu), kết quả 02 mẫu xăng không đạt chất lượng, xử lý theo quy định.

- Gửi văn bản về việc dừng lưu thông và báo cáo số lượng một số loại mũ bảo hiểm đang kinh doanh đến 02 đại lý kinh doanh mũ bảo hiểm(Đại lý Hoàng Vương và Đại lý Nguyễn Thị Thanh Trang).

 - Kiểm định định kỳ và khảo sát cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021 (thu hồi 17 cân đối chứng hỏng, sửa chữa, trang bị lại).

- Phổ biến Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ đến 16 đơn vị có liên quan.

- Cập nhật 32 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 07 doanh nghiệp có liên quan.

2.7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực KH&CN:

- Xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu số tiền là 79.696.960  đồng (phát hiện qua công tác kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên ngành về xăng dầu do Cục Quản lý thị trường tổ chức, (01 cuộc tại 01 tổ chức), không phát hiện vi phạm.

- Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tiến hành làm việc tại Công ty Mía đường Trà Vinh để kiểm tra việc thu mua mía nguyên liệu tại Công ty. Kết quả kiểm tra:

+ Về phương tiện đo: tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đo dùng để thu mua mía và đánh giá chữ đường được hiệu chuẩn, kiểm định và còn hiệu lực.

+ Về xác định chữ đường: Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu để gửi thử nghiệm để đối chứng. Khi nào có kết quả Đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo sau.

2.8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trìnhhỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025: Dự án: “Xây dựng mô hình dừa sáp bằng nguồn cây nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, viết báo cáo tổng kết dự án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài: Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh:  khảo sát chọn hộ, xuống giống và thu hoạch đậu phộng vụ 1, xuống giống vụ 2 tại các huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải.

(2) Đề tài: Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh: sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 và EMTV2, bố trí xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải và mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh huyện Duyên Hải và Phường 1 Thị xã Duyên Hải; thu hoạch 02 hộ tôm nuôi tôm thẻ công nghiệp (01 hộ tại Phường 1 Thị xã Duyên Hải, 01 hộ tại xã Long khánh huyện Duyên Hải).

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: khảo sát chọn hộ và lắp đặt hệ thống tưới cho nông hộ tại huyện Châu Thành; xây dựng và lắp đặt hệ thống tưới nhà lưới và nghiệm thu nhà màn tại Trung tâm; thu hoạch 1.000 cây dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm (vụ 1); xuống giống 1.112 dưa lưới trong nhà màn tại Trung tâm (vụ 2).

2.9. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Về thông tin:

+ Thực hiện 03 chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với chủ đề:Kỳ 1 “Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng”; Kỳ 2 “Ứng dụng công nghệ khí sinh học bằng vật liệu composite trong xử lý nước thải các hộ nuôi tôm mật độ cao”; Kỳ 3 “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương”.

+ Đăng 571 tin, bài về KHCN trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN, đạt 63,4% kế hoạch năm (900 tin).

+ Tra cứu 18 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

- Về thống kê: Thực hiện Báo cáo Thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 gửi UBND tỉnh, và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Báo cáo số liệu về KH&CN phục vụ công tác thu thập thông tin biên soạn Niên giám, báo cáo thống kê theo đề nghị của Cục Thống Kê.

2.10. Về dịch vụ công:

- Kiểm định 22.814 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, công thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ đo điện, huyết áp kế,…

-Tư vấn về công cố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 03 doanh nghiệp (DNTN KD vàng và cầm đồ Hưng Tín, Càng Long, Công ty TNHH SX-TM-DV Công nghệ TV); đánh giá an toàn bức xạ cho Cty Yazaki tại KCN Long Đức; cung cấp 13 liều kế cá nhân cho các cơ sở trên địa bàn TP.Trà Vinh; lắp đặt 02 cột thu lôi chống sét tại trường TH Tân Sơn và trường mẫu giáo Định An, huyện Trà Cú; đo điện trở tiếp đất tại 04 cơ sở trên địa bàn tỉnh; sản xuất 05 bể nuôi lươn cung cấp cho cơ sở Hảo Ngon - huyện Cầu Ngang.

- Chăm sóc 40.000 con tôm nuôi thương phẩm.

2.11. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình như: nuôi Sò huyết trong ao; nuôi cá bóng tượng; nuôi gà nòi lai thả vườn;nuôi cua cốm trong bể xi măng với hệ thống lọc nước tuần hoàn; nuôi lợn rừng xử lý chất thải bằng túi biogas HDPE; trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao áp dụng phân vi sinh, tưới nhỏ giọt; trồng Hành tím bằng hạt; nuôi lươn; trồng nho; trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước; trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu, trồng Bưởi da xanh; trồng dừa Mã Lai, dừa xiêm xanh, ươm dưỡng hoa kiểng trong nhà lưới;... Tổ chức trên 60 cuộc tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân.

3. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành:

- Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 32 cơ sở.

- Phối hợp với các huyện triển khai thực hiện 05 đề tài:

(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Tiểu Cần.

(2) Đề tài:Xây dựng mô hình trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh”.

(3) Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng dưa hấu theo hướng an toàn tại huyện Cầu Ngang”.

(4) Đề tài:Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho ăn tươi gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh”.

(5) Đề tài:Xây dựng mô hình so sánh đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên đất và giá thể trong nhà màng”.

4. Công tác khác:

 - Giải quyết thủ tục hành chính 15 hồ sơ trước hạn (trong đó có 02 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến).

- Thực hiện 54 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban ngành. Đóng góp ý kiến 171 dự thảo, gồm: thông tư, quyết định, đề án, kế hoạch, báo cáo,... cho ý kiến thẩm định 04 đề án, báo cáo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025và tầm nhìn đến năm2030.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2021.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn: tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021; đánh giá nghiệm thu 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022.

3. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

- Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

4. Về sở hữu trí tuệ:

- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

 - Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các mặt hàng nghêu, tôm, cua.    

- Xem xét chi trả hỗ trợ về sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Cty Rynan Argifood, Rynan Technology, Rynan Smart Fertilizer, Hào Phát Phú,….).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cổng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

5. Về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Triển khai hoàn thành nội dung Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

6. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 23/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

 - Triển khai Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 của Sở KH&CN triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tổ chức đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục kiểm định định định kỳ cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 2/2021; trang bị cân đối chứng cho các chợ có nhu cầu.

- Tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra.

- Xuất bản Thông tin TBT số 01/2021 với số lượng 200 quyển gửi các Sở, Ban ngành, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh Trà Vinh và các Chi cục tỉnh khác; tiếp tục cập nhật các tin cảnh báo phổ biến đến các doanh nghiệp có liên trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (trong đó: triển khai 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở, và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch được phê duyệt năm 2021).

8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 03 đề tài cấp cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, thống kế KH&CN; hoạt động dịch vụ KH&CN./.

Phu_luc_kem_BC_6_thang_dau_nam_2021.docx

              Thi Lan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1636
  • Trong tuần: 21 996
  • Tất cả: 4321062