Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 6 năm 2021 ​
Lượt xem: 3407

Trong tháng 5 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 5/2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình  UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 125 sáng kiến thi đua tỉnh của 122 cá nhân thuộc 22 cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đến tháng 5/2021, đã tuyển chọn 14 đề tài thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đến tháng 5/2021, đã kiểm tra tổng số 08 đề tài, dự án.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: Đã chuẩn bị các thủ tục tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tính toán, phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất; tổ chức Hội thảo và họp Hội đồng nghiệm thu Phương án nhưng do dịch bệnh nên tạm hoãn.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Đăng hồ sơ mời thầu trên mạng.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: hoàn chỉnh thu thập và thử nghiệm mẫu; khảo sát các đối tượng liên quan; dự thảo các văn bản để tổ chức hội thảo lấy ý kiến.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp: đang triển khai.

+ Tổ chức 03 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ tại xã Phong Phú (huyện Cầu Kè), xã Hùng Hòa và xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần).

+ Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các sản phẩm nghêu, tôm, cua.

+ Hoạt động thuộc Dự án SME: Phối hợp bàn giao tem  truy xuất nguồn gốc (khoảng 750.000 tem) của sản phẩm gạo của HTX Nông nghiệp Dân Tiến, bưởi da xanh của HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, dưa lưới của HTX Nông nghiệp Phú Cần.

Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

+ Tổ chức lớp tập huấn về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang với 40 người tham dự (Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn công nghệ SSC).

+ Cấp 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, và phê duyệt 02 kế hoạch ứng phó bức xạ cấp cơ sở (Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, Công ty TNHH Tân Đức SG-TV).

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp”.

+ Dự thảo các văn bản chuẩn bị tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021 như công văn hiệp ý thành viên Ban giám khảo, Kế hoạch, thể lệ, thông báo,...

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có lồng ghép những nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 có 150 đại biểu tham dự.

+ Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 03 huyện, thành phố: Càng Long, Cầu Kè và TP.Trà Vinh (kiểm tra về đo lường 07 cột đo xăng dầu, và lấy 02 mẫu xăng Ron 95-III để thử nghiệm chất lượng). Kết quả: 01 mẫu xăng RON 95-III không đạt chất lượng, Thanh tra Sở KH&CN xử lý theo quy định.

+ Tiếp tục thu hồi 10 bộ cân đối chứng bị hỏng để sửa chữa, trang bị lại cho các chợ trên địa bàn 05 huyện, thành phố: Càng Long, Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu Cần và TP.Trà Vinh.

+ Gửi văn bản về việc dừng lưu thông và báo cáo số lượng một số loại mũ bảo hiểm đang kinh doanh đến 02 đại lý kinh doanh mũ bảo hiểm (Đại lý Hoàng Vương và Đại lý Nguyễn Thị Thanh Trang).

 + Cập nhật 07 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 07 doanh nghiệp có liên quan, đến tháng 5/2021 đã cập nhật 32 tin.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: chăm sóc cây trong vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, viết báo cáo tổng kết dự án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: cung cấp giống, nguyên vật liệu, hướng dẫn kỹ thuật làm đất cho hộ dân tham gia mô hình đậu phộng tại huyện Cầu Ngang, xuống giống đậu phộng (vụ 2) tại mô hình huyện Cầu Ngang; theo dõi mô hình đậu phộng đã xuống (giống vụ 2) tại 03 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang. Kết quả: đậu nảy mầm 100%, cây phát triển tốt.

 (2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 và EMTV2 mỗi loại 1000 lít, giao chế phẩm sinh học tại xã Long Khánh, kiểm tra mô hình (ghi nhận số liệu, xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình); thả 01 ao tôm giống mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh; thu hoạch tôm thẻ nuôi công nghiệp tại 02 hộ (01 hộ tại Phường 1 - Thị xã Duyên Hải, 01 hộ tại xã Long Khánh - huyện Duyên Hải).

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: xuống giống 1.112 cây dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm (vụ 2), cây phát triển tốt.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện 02 chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với chủ đề: Kỳ 2 “Ứng dụng công nghệ khí sinh học bằng vật liệu composite trong xử lý nước thải các hộ nuôi tôm mật độ cao”; Kỳ 3 “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương”.

+ Đăng 149 tin, bài về KHCN trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN; đến tháng 5/2021 đã đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN 571/900 tin, đạt 63,4% kế hoạch năm.

+ Tra cứu 18 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 6.389 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ đo điện, huyết áp kế, Taximet; đến tháng 5/2021 đã kiểm định 22.814 phương tiện đo.

+ Tư vấn cho 01 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở (chất dưỡng cây của công ty TNHH SX-TM-DV Công nghệ TV); cung cấp 13 liều kế cá nhân cho các cơ sở trên địa bàn TP.Trà Vinh; lắp đặt 02 cột thu lôi chống sét tại: trường TH Tân Sơn và trường mẫu giáo Định An, huyện Trà Cú; sản xuất 05 bể nuôi lươn cung cấp cho cơ sở Hảo Ngon - huyện Cầu Ngang.

+ Chăm sóc 40.000 con tôm nuôi thương phẩm.

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

- Thành phố Trà Vinh:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021, cụ thể: (1) Nuôi cá bóng tượng thương phẩm trong ao đất; (2) Trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao áp dụng phân vi sinh, tưới nhỏ giọt; (3) Trồng nho đỏ NH01 - 152 và nho xanh NH01 – 48 gắn với tham quan, du lịch.

+ Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai (năm 2019: trồng bưởi da xanh; trồng dừa Mã Lai, dừa xiêm xanh, ươm dưỡng hoa kiểng trong nhà lưới; Nuôi gà nòi lai thả vườn); (năm 2020: trồng cây Đinh lăng cấy mô trong chậu; trồng Chanh dây BR1 có liên kết theo chuỗi trên địa bàn xã Long Đức).

- Thị xã Duyên Hải: Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật  nuôi tôm thẻ có 50 người tham dự. Đến tháng 5/2021, đã tổ chức 22 lớp có 655 người dự. Phối hợp Trạm Khuyến nông thực hiện các mô hình: Mô hình Nuôi tôm thẻ thâm canh mật độ cao ứng dụng semi Biofloc 3 giai đoạn, Mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn, ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp hầm biogas xử lý môi trường.

- Huyện Tiểu Cần: Kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 5 hộ với diện tích 2 ha, cây giống phát triển tốt.

 4. Hoạt động khác:

 - Tiếp nhận 03 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 02 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; đã giải quyết 02 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.

 - Thực hiện 08 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

 - Đóng góp ý kiến 20 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

 5. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan:

Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 04 cơ sở, đến tháng 5/2021 đã tham gia kiểm tra 32 cơ sở.

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 6 năm 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Trình UBND tỉnh xin chủ trương, xác định Danh mục nhiệm vụ KHCN,…về việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận năm 2022 của các mặt hàng nghêu, tôm, cua.

2. về nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn: (1) tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 01 - 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021; (2) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

+ Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá và tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu khi có điều kiện.

- Về sở hữu trí tuệ:

 + Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

 + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Xem xét chi trả hỗ trợ về sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Cty Rynan Argifood, Rynan Technology, Rynan Smart Fertilizer, Hào Phát Phú,….).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cổng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2021: ban hành văn bản triển khai cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021, lập kế hoạch tổ chức 01 cuộc hội thảo,...

+ Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp” nếu điều kiện dịch bệnh không ảnh hưởng.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025” theo ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành.

+ Triển khai phương án điều tra, khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Sửa chữa, trang bị lại 16 bộ cân đối chứng đợt 1/2021 đặt tại các chợ trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

+ Xuất bản Thông tin TBT số 01/2021 với số lượng 200 quyển gửi các Sở, Ban ngành, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh Trà Vinh và các Chi cục tỉnh khác.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra chuyên ngành xăng dầu theo kế hoạch đã được duyệt. Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành về khí dầu mỏ hóa lỏng theo kế hoạch.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, 03 đề tài cấp cơ sở.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với chủ đề Kỳ 4 “Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển kinh tế hợp tác”, lúc 18h35 ngày 26/5/2021.

+ Xuất bản Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2020”; xuất bản Thông tin KH&CN số 01/2021.

+ Hoàn chỉnh 02 sổ tay KH&CN theo ý kiến đóng góp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (1) Quy trình canh tác cam sành theo VietGAP; (2) Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng”./.

Phu_luc_kem_BC_T5_2021.docx

Thi Lan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1577
  • Trong tuần: 21 937
  • Tất cả: 4321003