kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Quý I năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ Quý IInăm 2021
Lượt xem: 3247
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và Quyết định số57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinhban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, triển khai kế hoạch hoạt động quý I năm 2021 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả đạt được như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NĂM 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các văn bản như sau:

+ Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 (Công văn số 521/UBND-CNXD ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ UBND tỉnh ủy quyền cho Sở cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 31/12/2020).

2. Về nhiệmvụ KH&CN:

2.1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:

Thông báo về việc đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025 (gửi các  Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 08 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 (kèm theo Phụ lục 2).

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (kèm theo Phụ lục 3).

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh (kèm theo Phụ lục 4).

+ Chuyển kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đến 03 cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài Khí tượng Thủy văn để thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh”.

- Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: (1) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện; (2) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện.

2.2. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

- Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Góp ý thẩm định Dự án Nhà máy nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

- Tuyên truyền phổ biến Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 258/VP-CNXD ngày 05/02/2021.

2.3. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án SME (họp mặt 04 nhà thầu trao đổi về kế hoạch thực hiện).

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ KH&CN khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 2019 - 2020 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (theo Công văn số 14949/SHTT-TCCB ngày 23/12/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ).

-Về sáng kiến cấp tỉnh: gửi thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh chấm 60 báo cáo tóm tắt sáng kiến thi đua đợt 1/2021. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1 năm 2021 (Tổng cộng 60 sáng kiến của 09 đơn vị).

2.4. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

- Cấp 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang và Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm).

- Gửi Công văn đề nghị Công ty Yazaki cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu điều tra thống kê (theo Công văn số 10/CV-TTTVHN ngày 15/12/2020 Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử).

2.5. Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Xây dựng Kế hoạch triển khai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

2.6. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20/01.

- Thông báo bằng văn bản đến 20 doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Dự thảo phương án điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

- Gửi 02 công văn đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: đề nghị xem xét hồ sơ đề xuất kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đề nghị giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ kiểm định đối chứng công tơ điện của Công ty Điện lực Trà Vinh.

- Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 16 cơ sở (04 cơ sở phân phối các mặt hàng tiêu dùng; 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu) trên địa bàn 04 huyện: Cầu Ngang, Châu Thành, Càng Long, thành phố Trà Vinh (kiểm tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa của 160 lượt mặt hàng tiêu dùng như: bánh, kẹo, trà, cà phê, sữa, mì gói, bột ngọt, bột niêm, nước mắm, bột giặc,… 120 lượt mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra về đo lường 21 phương tiện đo (08 cân phân tích và 16 cột đo xăng dầu)Lấy 02 mẫu xăng Ron 95-III để gửi thử nghiệm chất lượng (01 mẫu để gửi thử nghiệm chất lượng và 01 mẫu để lưu). Kết quả: không phát hiện vi phạm về đo lường tại thời điểm kiểm tra; về chất lượng: 01 mẫu không đạt chất lượng, đang xử lý theo quy định.

- Kiểm định định kỳ và khảo sát cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

- cập nhật 18 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 06 doanh nghiệp có liên quan( kèm theo phụ lục 5)

- Phổ biến Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ đến 16 đơn vị có liên quan.

- Gửi Công văn đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Út Thích nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1822/QĐ-XPVPHC ngày 12/9/2019 (lần 2) (DN đã đóng tiến nộp phạt theo Biên lai thu số 0001176 ngày 08/02/2021 của Kho bạc nhà nước Trà Vinh).

2.7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

- Ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức kinh doanh xăng dầu vi phạm bán xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, xử phạt tiền 61.400.000 đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẽ xăng dầu 02 tháng.

2.8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025: Dự án: “Xây dựng mô hình dừa sáp bằng nguồn cây nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài: Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh: theo dõi mô hình xuống giống đậu phộng tại 03 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang; kết quả: mô hình phát triển tốt, có sự khác biệt giữa các giống; thu hoạch đậu phộng tại huyện Trà Cú;

(2) Đề tài: Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh: sản xuất 1.500 lít EMTV2 và 1.000 lít EMTV1; theo dõi chế phẩm sinh học đã sản xuất; bố trí xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải (03 ao mỗi ao 01 ha) và mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, và Phường 1, thị xã Duyên Hải (02 ao mỗi ao diện tích 0.16 ha); giao chế phẩm sinh học cho các hộ dân, loại EMTV1 02 đợt (mỗi đợt 200 lít) và loại EMTV2 02 đợt (mỗi đợt 500 lít); đo các chỉ tiêu tại các mô hình.

(3) Đề tài: Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh: gieovô bầu, chăm sóc 1.000 hạt giống dưa lưới trong nhà màn tại Trung tâm.

2.9. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Đăng 239 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN.

- Lấy ý kiến tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN về dự thảo Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2020”.

- Tra cứu sự trùng lắp 07 Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

- Thực hiện Báo cáo Thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 gửi UBND tỉnh, và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

- Báo cáo số liệu về KH&CN phục vụ công tác thu thập thông tin biên soạn Niên giám, báo cáo thống kê theo đề nghị của Cục Thống Kê tại Công văn số 33/CN-CTK ngày 23/02/2021.

2.10. Về dịch vụ công:

Kiểm định 11.025 phương tiện đo; tư vấn về công cố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 02 doanh nghiệp (DNTN KD vàng và cầm đồ Hưng Tín, Càng Long, Công ty TNHH SX-TM-DV Công nghệ TV). Đánh giá an toàn bức xạ cho Cty Yazaki tại KCN Long Đức; đo điện trở tiếp đất tại 04 cơ sở trên địa bàn tỉnh; thu hoạch tôm nuôi thương phẩm; lập kế hoạch sản xuất và nuôi lươn; cải tạo ao để chuẩn bị thả tôm thương phẩm.

2.11. Công tác khác:

- Tiếp nhận 07 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 05 hồ sơ trước hạn, còn 02 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.

- Biểu số liệu báo cáo hoạt động KH&CN quý 1/2021, gồm: Tuyển chọn, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN (kèm theo Phụ lục 1).

- Thực hiện 34 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban ngành (kèm theo Phụ lục 6).

- Đóng góp ý kiến 106 dự thảo, gồm: thông tư, quyết định, đề án, kế hoạch, báo cáo,... (kèm theo Phụ lục 7)

- Cho ý kiến thẩm định 04 đề án, báo cáo (Kèm theo Phụ lục 8).

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình như: mô hình nuôi Sò huyết trong ao, mô hình trồng Hành tím bằng hạt, nuôi lươn, trồng nho, trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu. Tổ chức tập huấn “Kỹ thuật trồng hành tím bằng hạt và phòng chống bệnh trên hành tím” cho 80 người dân trên địa bàn xã Trường Long Hòa.

4. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành:

+ Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên ngành về xăng dầu do Cục Quản lý Thị trường tổ chức, 01 cuộc tại 01 tổ chức, không có vi phạm.

+ Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tiến hành làm việc tại Công ty Mía đường Trà Vinh để kiểm tra việc thu mua mía nguyên liệu tại Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ II NĂM 2021:

1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn: xác định nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnhbổ sung 2021, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 10 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đánh giá nghiệm thu 02 - 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Kiểm tra, đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí 06 - 08 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

2. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

-Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

3. Về sở hữu trí tuệ:

- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Triển khai các gói thầu thuộc Dự án SME đúng tiến độ

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1/2021; tổng hợp kết quả chấm điểm và trình UBND tỉnh công nhận sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1/2021.

4. Về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Triển khai Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

5. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025và tầm nhìn đến năm2030.

Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 23/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tổ chức đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục kiểm định định định kỳ cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021; trang bị cân đối chứng cho các chợ có nhu cầu.

- Tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra.

6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

- Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (trong đó: triển khai 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở, và 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành về xăng dầu theo kế hoạch được phê duyệt năm 2021).

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 03 đề tài cấp cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, thống kế KH&CN; hoạt động dịch vụ KH&CN./.

Đính kèm phụ lục:

Thi Lan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1637
  • Trong tuần: 21 997
  • Tất cả: 4321063