kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 năm 2021 ​
Lượt xem: 3519
Trong tháng 3 năm 2021,  Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung : quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

 I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 3/2021:

1. Công tác tham mưu:

Trình UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:

Thông báo về việc đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 bắt đầu thực hiện năm 2022 (gửi các  Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

▪ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đến tháng 3/2021 đã tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 08 nhiệm vụ KH&CN thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 (kèm theo Phụ lục 2).

▪ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đến tháng 3/2021 đã nghiệm thu 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (kèm theo Phụ lục 3).

▪ Chuyển kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đến 03 cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài Khí tượng Thủy văn để thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh”.

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

+ Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: xác lập hồ sơ yêu cầu tổ chức đánh giá và xây dựng phần mềm tính toán và phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất.

+ Tuyên truyền phổ biến Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 258/VP-CNXD ngày 05/02/2021.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

+ Triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án SME.

+ Tổng hợp kết quả chấm điểm 60 Báo cáo tóm tắt sáng kiến thi đua đợt 1/2021; gửi các thành viên Hội đồng chấm điểm 99 Báo cáo tóm tắt sáng kiến thi đua đợt 1/2021.

Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Dự thảo phương án điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

+ Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Càng Long (kiểm tra về đo lường 03 cột đo xăng dầu); kết quả: về đo lường, ghi nhãn hàng hóa: tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện vi phạm.

+ Xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng xăng, dầu phục vụ công tác kiểm tra.

+ Xử lý 01 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng.

+ Kiểm định định kỳ và khảo sát cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

+ Cập nhật 06 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 05 doanh nghiệp có liên quan, đến tháng 3/2021 đã cập nhật 18 tin (kèm theo Phụ lục 4).

Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây trong vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: kiểm tra mô hình đậu phộng tại 02 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, kết quả: đậu phát triển tốt, có sự khác biệt giữa các giống. Lấy chỉ tiêu và thu hoạch đậu phộng vụ mưa tại huyện Trà Cú.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: cung cấp chế phẩm sinh học EMTV2 cho các hộ dân nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải; xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải; Phường 1, thị xã Duyên Hải và mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải; đo các chỉ tiêu tại các mô hình; sản xuất chế phẩm sinh học đợt 2, đợt 3 loại mỗi loại 500 lít.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: theo dõi, chăm sóc 1.000 cây dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm.

Về dịch vụ công:

Kiểm định 4.132 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ đo điện, huyết áp kế. Đến tháng 3/2021, đã kiểm định tổng số 11.025 phương tiện đo.

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình như: mô hình nuôi Sò huyết trong ao, mô hình trồng Hành tím bằng hạt, nuôi lươn, trồng nho, trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, trồng cây Đinh Lăng cấy mô trong chậu. Tổ chức tập huấn “Kỹ thuật trồng hành tím bằng hạt và phòng chống bệnh trên hành tím” cho 40 người dân trên địa bàn xã Trường Long Hòa.

 4. Hoạt động khác

 - Tiếp nhận 02 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 02 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; 02 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.

- Thực hiện 11 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành (kèm theo Phụ lục 5).

- Đóng góp ý kiến 38 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,… (kèm theo Phụ lục 6).

5. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan:

- Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 01 cơ sở, đến tháng 3/2021 đã tham gia kiểm tra 26 cơ sở.

- Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tiến hành làm việc tại Công ty Mía đường Trà Vinh để kiểm tra việc thu mua mía nguyên liệu tại Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 4 năm 2021:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 02 - 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

+ Kiểm tra, đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí 04 - 06 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

+ Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

+ Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

Về sở hữu trí tuệ:

 + Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”;

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

+ Chuyển kinh phí và theo dõi tiến độ thực hiện của 05 gói thầu dự án SME (khảo sát thực trạng SHTT; xây dựng NHCN cho sản phẩm gạo, dưa lưới;…)

 + Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1/2021, tổng hợp kết quả chấm điểm và trình UBND tỉnh công nhận sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1/2021.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạoXây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông lâm, thủy sản, thực phẩm, khảo sát nhu cầu thực hiện của các đơn vị.

+ Đề án 996: Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 của Sở KH&CN triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Kiểm định định kỳ cân đối chứng đặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

+ Tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra.

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

+ Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

+ Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (trong đó: triển khai 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở).

Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, 03 đề tài cấp cơ sở./.

Kèm theo phụ lục: 

Thi Lan

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 18 999
  • Tất cả: 4321098