kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ quí I năm 2021
Lượt xem: 3213

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Trà Vinh năm 2021, ngày 19/01/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC về lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021, tập trung triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC của Sở. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức của Sở trong việc thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính được áp dụng thực hiện trong Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ có 61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 04 lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; có 59 TTHC được thực hiện cắt giảm ½ thời gian giải quyết, tất cả TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua Bưu điện, trong đó đã đưa 46 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch công tỉnh Trà Vinh.

Các TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ, Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng quy định, trong quý I năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 07 hồ sơ, đã giải quyết 05 hồ sơ trước hạn theo cơ chế một cửa, 02 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, dự kiến sẽ có kết quả trước hạn hoặc đúng hạn, đạt 100% theo Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở đề ra, không có trường hợp hồ sơ trễ hạn; luôn đảm bảo tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc với Sở có liên quan đến TTHC./.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Thi LanThống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 18 984
  • Tất cả: 4321083