Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 năm 2021
Lượt xem: 3183
Trong tháng 02 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Công tác tham mưu:

- Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 (Công văn số 521/UBND-CNXD ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Trình UBND tỉnh ủy quyền cho Sở cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 (kèm theo Phụ lục 2).

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, KS. Nguyễn Bình Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

+ Nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đến tháng 02/2021 nghiệm thu tổng số 02 đề tài (kèm theo Phụ lục 3).

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh (kèm theo Phụ lục 4).

+ Thông báo về việc đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025 (gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020: xác lập hồ sơ yêu cầu tổ chức đánh giá và xây dựng phần mềm tính toán và phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất.   

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

Cấp gia hạn 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang và Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm).

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Lấy ý kiến 30 cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

 + Thông báo bằng văn bản đến 20 doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

+ Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 15 cơ sở (04 cơ sở phân phối các mặt hàng tiêu dùng; 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu) trên địa bàn 03 huyện: Cầu Ngang, Châu Thành, thành phố Trà Vinh. Đoàn tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa của 160 lượt mặt hàng tiêu dùng như: bánh, kẹo, trà, cà phê, sữa, mì gói, bột ngọt, bột niêm, nước mắm, bột giặc,… 120 lượt mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra về đo lường 21 phương tiện đo (08 cân phân tích và 13 cột đo xăng dầu). Lấy 01 mẫu xăng Ron 95-III để gửi thử nghiệm chất lượng. Kết quả: không phát hiện vi phạm về đo lường tại thời điểm kiểm tra; về chất lượng đang chờ kết quả thử nghiệm.

+ Phổ biến Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ đến 16 đơn vị có liên quan.

+ Treo băng ron và thực hiện phóng sự kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01/2021.

+  Cập nhật 05 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 05 doanh nghiệp có liên quan, trong 02 tháng đầu năm 2021 đã cập nhật 12 tin cảnh báo (kèm theo Phụ lục 5)

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây trong vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Theo dõi mô hình xuống giống đậu phộng tại 03 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang; kết quả: mô hình phát triển tốt.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: theo dõi chế phẩm sinh học đã sản xuất, bố trí xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, heo dõi mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh huyện Duyên Hải và Phường 1 Thị xã Duyên Hải.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc 1.000 cây dưa lưới trong nhà màn tại Trung tâm, thụ phấn và thả ong cho dưa lưới, phun ngừa sâu và bệnh cho cây dưa lưới, quấn ngọn, tỉa chồi và tuyển trái, lắp hệ thống tưới tại hộ dân tham gia xây dựng mô hình.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 3.787 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ điện, huyết áp kế; trong 02 tháng đầu năm 2021 đã kiểm định 6.893 phương tiện đo.

+ Thu hoạch tôm nuôi thương phẩm.

 - Hoạt động khác:

 + Giải quyết thủ tục hành chính 03 hồ sơ trước hạn (trong đó có 02 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến) gồm 02 lĩnh vực: lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

+ Thực hiện 09 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành (kèm theo Phụ lục 6).

 + Đóng góp ý kiến 45 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,… (kèm theo Phụ lục 7).

+ Đóng góp ý kiến thẩm định 04 đề án, báo cáo (kèm theo Phụ lục 8).

2. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan:

Tham gia Đoàn kiểm tra do các Sở, ban ngành liên quan tổ chức, kiểm tra tại 24 cơ sở, trong 02 tháng đầu năm đã tham gia kiểm tra 25 cơ sở.

3. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 3 năm 2021:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 03 - 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021; nghiệm thu 01 - 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

+ Kiểm tra, đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí 01 - 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định

- Về sở hữu trí tuệ:

 + Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

 - Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh đợt 1/2021.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: Xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Triển khai Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Xây dựng 05 dự thảo kế hoạch, gồm:

(1) Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 thực hiện Công văn số 5288/UBND-KT ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Dự thảo Kế hoạch chi tiết triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

(3) Xây dựng Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

  (4) Xây dựng Kế hoạch khảo sát, kiểm định định kỳ cân đối chứng năm 2021.

  (5) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, 03 đề tài cấp cơ sở./.

Các Phu_luc đính kèm

                                                                                      Thi Lan

                                                               


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1605
  • Trong tuần: 21 965
  • Tất cả: 4321031