kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 1 năm 2021, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ tháng 2 năm 2021
Lượt xem: 3196
Trong tháng 01 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp tỉnh: “Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh”, kết quả đạt yêu cầu, đề tài đã hoàn thiện các quy trình như: quy trình nhân giống cây Ngải trắng bằng phương pháp nuôi cấy mô, quy trình trồng và chăm sóc cây Ngải trắng, quy trình ly trích thu nhận cao chiết cây Ngải trắng, quy trình sản xuất viên nén chứa cao chiết cây Ngải trắng; triển khai mô hình trồng cây Ngải trắng với tổng diện tích 1 ha trên 3 loại đất (đất thịt, giồng cát, phù sa) tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh; Xác định được một số chỉ tiêu hoạt tính sinh học của cao chiết cây Ngải trắng; sản xuất 5.000 viên nén chứa cao chiết cây Ngải trắng được kiểm nghiệm theo hướng dẫn Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ 5 (DĐVN V), sản phẩm viên nén và củ cây Ngải trắng được công ty TNHH Thế giới gen thu mua.

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: (1) “Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh”; (2) “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

+ Góp ý thẩm định Dự án Nhà máy nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

+ Tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” với khoảng 30 đại biểu là Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh; đại diện UBND cấp huyện, đại diện Phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp; Báo, Đài,...

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Báo cáo kết quả thực hiện và trình UBND tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh”: UBND tỉnh đã phê duyệt 02 Dự án; đang dự thảo Hợp đồng triển khai thực hiện theo quy định.

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án SME.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Tổ chức thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 (Techfest 2020), kết quả: có 09 Giải thưởng trong số 28 ý tưởng khởi nghiệp dự thi.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Đóng góp của KH&CN cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh được đo bằng chỉ số TFP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 47,73%.

+ Gửi 02 công văn đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: (1) đề nghị xem xét hồ sơ đề xuất kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;  (2) đề nghị giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ kiểm định đối chứng công tơ điện của Công ty Điện lực Trà Vinh.

 + Gửi văn bản đôn đốc DNTN Út Thích nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1822/QĐ-VPVPHC ngày 12/9/2019.

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20/01.

+ Cập nhật 07 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 06 doanh nghiệp có liên quan.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây trong vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt.

+ Đề tài: “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh”: tổ chức nghiệm thu cơ sở, kết quả đạt; hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Theo dõi mô hình xuống giống đậu phộng tại 03 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang; kết quả: mô hình phát triển tốt.

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: khảo sát chọn hộ tham gia xây dựng mô hình, thực hiện gói thầu “Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu (phí chuyển giao)”.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: khảo sát chọn hộ tại huyện Châu Thành; thi công, xây dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới trong nhà lưới, gieo và vô bầu 1.000 hạt giống dưa lưới trong nhà màn tại Trung tâm.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 3.106 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ điện 1 pha, huyết áp kế.

+ Tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở và mã số mã vạch của công ty TNHH SX-TM-DV Công nghệ TV.

 - Hoạt động khác:

 + Giải quyết thủ tục hành chính 02 hồ sơ trước hạn (trong đó có  01 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến) lĩnh vực hoạt động KH&CN.

+ Thực hiện 14 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

+ Đóng góp ý kiến 24 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

2. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan:

  Tham gia đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cục Quản lý thị trường Trà Vinh tổ chức, thanh tra tại 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Càng Long. Kết quả: chưa thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về tiêu chuẩn công bố áp dụng; chưa tập huấn bảo vệ môi trường (đã đăng ký). Hình thức xử lý: nhắc nhở, yêu cầu cơ sở thực hiện theo quy định.

3. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 02 năm 2021:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 01 - 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021; nghiệm thu 01 - 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

 (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp: ký Hợp đồng và chuyển kinh phí đợt 1.

- Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: Xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Thực hiện Công văn số 5288/UBND-KT ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự thảo Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

   + Xây dựng Kế hoạch khảo sát, kiểm định định kỳ cân đối chứng năm 2021.

   + Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, 03 đề tài cấp cơ sở./.

                                                                                      Thi Lan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 19 084
  • Tất cả: 4321183