​Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 3066
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 23-CV/BTG.ĐUK, ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn  viết thu hoạch qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; và kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 14/4/2021 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Sáng ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng hình thức trực tuyến. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp, đồng chí  Lư Phước Hiệp, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tại 03 điểm  cầu: Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Ảnh: Đồng chí Lư Phước Hiệp, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu

         Hội nghị quán triệt các nội dung gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

         Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,… thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Quốc Trọng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 758
  • Trong tuần: 18 835
  • Tất cả: 4310342