Lượt xem: 1895

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1996/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” với tổng vốn đầu tư 37,1 triệu USD, tương đương 853,3 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gắn với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Quy mô của Dự án gồm 03 hợp phần:

- Hợp phần 1: Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch vùng Mêkông, gồm 02 tiểu hợp phần: (i) Tiểu hợp phần 1.1: Xác định doanh nghiệp tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị; (ii) Tiểu hợp phần 1.2: Xây dựng các nền tảng đảm bảo phát triển bền vững chuỗi giá trị.

- Hợp phần 2: Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; gồm 03 tiều hợp phần; (i) Đầu tư cơ sở hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu; ii) Đầu tư tư nhân phát triển chuỗi giá trị; và iii) Cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, tài chính trung gian thực hiện chuỗi giá trị an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Hợp phần 3: Quản lý dự án; gồm 3 hoạt động chính: (i) Học tập và Quản lý tri thức; (ii) Giám sát và đánh giá; và (iii) Vận hành Dự án.

- Địa điểm thực hiện Dự án: 7 huyện (Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải), thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2026.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho Dự án theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án. Có trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng, rà soát các hạng mục đầu tư nhằm tránh trùng lắp với các chương trình, dự án khác đang triển khai và thực hiện Dự án đúng theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 4094
  • Trong tuần: 45,958
  • Tất cả: 3,579,339