Lượt xem: 2160

Một số quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của ngành Thanh tra

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/ 7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 30/9/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT- TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương (Viết tắt là: Thông tư  ). Thông tư  quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. Thông tư áp dụng đối với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ;  Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Thanh tra sở; Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm:  vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương gồm: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Theo quy định của Thông tư, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ  và vị trí công tác định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư có 05 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi hết hiệu lực.

Xem Thông tư chi tiết tại đây: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70864/648826/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-03-2021-tt-ttcp-ngay-30-9-2021-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen

                                             Minh Tuấn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 5738
  • Trong tuần: 51,455
  • Tất cả: 3,601,300