Lượt xem: 2009

Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030

Ngày 19/7/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc ký kết thống nhất triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2030

Ảnh: Mô hình nuôi dê tại huyện Duyên Hải

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trình độ năng lực về KH&CN cho cán bộ làm công tác dân tộc, KH&CN trong việc xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) về vai trò của KH&CN, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu, thông tin, ứng dụng chuyển giao công nghệ, nhất là các KH&CN mới, phù hợp với đặc điểm đồng bào các DTTS và vùng đồng bào DTTS&MN… nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Nội dung của Chương trình tập trung đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cho Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiên cứu KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ hàng năm; phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm phát triển KT-XH, môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS&MN; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN vùng DTTS&MN; triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò KH&CN, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển KH-XH và giảm nghèo bền vững.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng nội dung kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện Chương trình. Định kỳ hàng năm hai bên sẽ cùng nhau xem xét đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung nội dung cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở các vùng dân tộc nhằm thực hiện thành công Chương trình phối hợp./.

Xem chi tiết tại đây:https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/646718/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/chuong-trinh-so-1900-ctr-bkhcn-ubbdt-ngay-19-7-2021-chuong-trinh-phoi-hop-giua-bo-khoa-hoc-va-co                                                                 

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 21,000
  • Tất cả: 3,188,734