Lượt xem: 1790

Một số nội dung cần lưu ý trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT- UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

          Ngày 13/7/2021 Chủ tịch UBNB tỉnh Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 07/CT- UBND về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị như sau:

          Cần đổi mới phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức; chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và nhất là ý kiến của đối tượng chịu tác  động trực tiếp của văn bản. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để bảo đảm tính khả thi của văn bản.

          Bố trí công chức có chuyên môn, có năng lực làm công tác pháp chế ổn định. Chủ động và tạo điều kiện để công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhất là đối với lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương tổ chức.

          Căn cứ vào dự toán kinh phí đã được phê duyệt hàng năm, thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy định.

          Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/5) và hàng năm (trước ngày 05/11), báo cáo kết quả thực hiện “Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật” về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

          Đối với trường hợp lập đề nghị xây dựng Nghị quyết phải thành lập và tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị không cử hoặc cử người tham dự không đúng thành phần được mời tham dự theo quy định.

          Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

          Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Đính kèm Chỉ thị: 

                                Minh Tuấn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 665
  • Trong tuần: 21,050
  • Tất cả: 3,188,784