Lượt xem: 2109

Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Ảnh: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh

 

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu chủ yếu từ nay cho đến năm 2025, cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai thực hiện

2. Triển khai rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

3. Triển khai, thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

4. Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nhằm phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp

5. Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHCcòn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6. Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các Sở: Tài chính, Nội vụ, Thanh tra

7. Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi quản lý

8. Cập nhật, chuẩn hóadanh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

9. Đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa tại Bộ phận Một cửa các cấp

10. Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quảgiải quyết TTHC

11. Đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính

12. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các TTHC về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế và các TTHC đáp ứng yêu cầu tại điểm a, mục 3 phần III Đề ánban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

13. Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương cóliênquanđếnviệcthực hiệncácnộidungđổimới

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năngcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

15. Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

16. Hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địaphương

17. Tổng hợp danh mục dự án đầu phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công

18. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ này được thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo)

Kế hoạch giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 40,568
  • Tất cả: 3,579,538