English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 177
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2022/QĐ-UBND 29/11/2022 V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/2022/QĐ-UBND 26/10/2022 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2022/QĐ-UBND 12/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh Tải về
23/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2022/QĐ-UBND 26/08/2022 Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
21/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang