English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023 Tải về
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023 Tải về
49/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212 - 2030 Tải về
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
51/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
52/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
48/BC-UBND 06/03/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/ 2023 Tải về
40/BC-UBND 28/02/2023 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Tải về
31/BC-UBND 08/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
26/BC-UBND 06/02/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2023. Tải về
27/BC-UBND 06/02/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 01/2023 Tải về
01/BC-UBND 03/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 12 năm 2022 Tải về
02/BC-UBND 03/01/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2022 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2023 Tải về
375/BC-UBND 26/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
372/BC-UBND 23/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
373/BC-UBND 23/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng năm 2022 Tải về
368//BC-UBND 20/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ năm 2022 Tải về
363/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2022 Tải về
362/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Tải về
361/BC-UBND 13/12/2022 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 Tải về
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang