English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3602/QĐ-UBND 02/11/2020 Ban hành danh mục các lĩnh vực ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh xem xét thực hiện bảo lãnh tín dụng Tải về
3588/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải về
1154/UBND-THNV 31/03/2020 Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ Tải về
376/QĐ-UBND 03/03/2020 Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia trong Phụ lục số 11 kèm theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
301/QĐ-UBND 19/02/2020 Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
2695/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định số: 2695/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chỉ tiêu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện giai đoạn 2021-2025 Tải về
2504/QĐ-UBND 26/11/2019 Quyết định số: 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Tải về
1913/QĐ-UBND 23/09/2019 Quyết định số: 1913/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2022 Tải về
187/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định v/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
2583/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định số: 2583/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Quy, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Tải về
2045/QD-UBND 16/10/2018 Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh TV đến năm 2030 Tải về
950/QD-TTG 01/08/2018 Quyết định số: 950/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về
712/QĐ-TTg 12/06/2018 Quyết định số 712/QĐ-TTg về Ban hành Chương trình hành động Quốc gia" Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 Tải về
629/QD-UBND 03/04/2018 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Tải về
467/QD-UBND 08/03/2018 Quyết định v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Tải về
38/QĐ-UBND 09/01/2018 Quyết định số: 38/QĐ-UBND Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" Tải về
51/2017/NQ-HDND 08/12/2017 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
120/NQ-CP 17/11/2017 Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cữu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Tải về
2107/QD-UBND 06/11/2017 Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về