Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3470

 

1.Giám đốc Trần Văn Hùng

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, cán bộ; tài chính; hành chính quản trị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra, pháp chế; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên và môi trường; việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tácdo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Cải cách thủ tục hành chính; Chỉ số PCI.

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch các Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các Hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành: đất đai (kể cả Hội đồng thẩm định xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất); tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ngành.

b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Ban Quản lý dự án tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai (BQLDA VILG).

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Thành phố Trà Vinh;

- Thị xã Duyên Hải;

- Phụ trách các địa bàn cấp xã: xã Long Thới (Tiểu Cần), xã Nhị Long (Càng Long), xã Nhị Trường (Cầu Ngang), xã Định An (Trà Cú) vàxã Long Hòa(Châu Thành) theo phân công của Tỉnh ủy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc do các cơ quan có thẩm quyền giao.