Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 3026

1/Lê Thành Ôi -Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.362.099

Email:ltoi@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Khoa học và Công nghệ theotheo chế độ thủ trưởng; chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cơ quan;

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác đối nội, đối ngoại; công tác khoa giáo, công tác pháp chế; công tác tiếp công dân.

- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch - tài chính;

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, lãng phí;

- Công tác cải cách hành chính;

- Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của cơ quan;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, Ban ngành tỉnh tổ chức;

- Trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

-Ký tờ trình trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác khoa học và công nghệ; ký ban hành các văn bản của cơ quan;

- Ký ban hành các văn bản gửi Bộ, ngành Trung ương;

- Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác do lãnh đạo Tỉnh ủy,UBND tỉnh làm Trưởng ban;

- Tổ chức sơ, tổng kết các lĩnh vực công tác của cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách các phòng,đơn vị: Văn phòng, phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra;

- Giữ mối quan hệ công tác với Trung ương, Viện, trường, sở ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn các huyện, TX: thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải.

 

 

2/Lư Phước Hiệp -Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3555.963

Email:luphuochiep@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Giúp Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác như sau:

- Hoạt động Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

- Hoạt động triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và chuyển giao các đề tài/dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

- Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sang tạo;

- Trưởng Ban biên tập: Trang Thông tin điện tử;

- Hoạt động phản biện và giám định xã hội; giữ mối quan hệ công tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh;

- Phụ trách công tác Đảng, đoàn thể cơ quan;

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác do các Sở, ngành thành lập theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghịdo Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh tổ chức theo phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Sở Khoa học và Công nghệ sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

-Ký ban hành các văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công;

-Trực tiếp phụ trách: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ;

-Giữ mối quan hệ công tác với (Trung ương, Viện, trường, sở ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn các huyện: Tiểu Cần, Cầu Kè.

3/Lâm Thái Hùng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ:Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3868.250

Email:lthung@tvu.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Giúp Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác như sau:

- Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Các Chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộinông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025, Chương trình ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao;

- Hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

- Hoạt động chi thường xuyên;

- Công tác mua sắm, sửa chữa thường xuyên cơ quan;

- Trưởng Ban biên tập: Tờ Thông tin KH&CN;

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác do các Sở, ngành thành lập theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghịdo Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh tổ chức theo phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Sở Khoa học và Công nghệ sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

-Ký ban hành các văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công;

-Trực tiếp phụ trách: Quản lý Khoa học;

-Giữ mối quan hệ công tác với (Trung ương, Viện, trường, sở ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn các huyện: Cầu Ngang, Châu Thành.
 

4/Trần Văn Út Tám -Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ:Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại:02943. 681.229

Email:tranvanutam1977@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Giúp Giám đốc Sở Khoa hoc và Công nghê phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác như sau:

- Hoạt động Sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ hạt nhân.

- Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

-Dự án nâng cao năng suất chất lượng; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

- Hoạt động quản lý công nghệ;

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

-Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

-Hệ tri thức Việt số hóa;

-Tham gia các Ðoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghê;

-Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác do các Sở, ngành thành lâp theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, Ban ngành tỉnh tổ chức theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

-Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Sở Khoa học và Công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

-Ký ban hành các văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công;

-Trực tiếp phụ trách: phòng Quán lý công nghê, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

-Giữ mối quan hệ công tác với (Trung ương, Viện, trường, sở ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn các huyện, TP: Càng Long, Trà cú, thành phố Trà Vinh.