Sở Giao Thông Vận Tải
Lượt xem: 2925

 

1.Giám đốc Sở

1. Họ và tên: Dương Văn Ni
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0294.3680689.
- Điện thoại di động: 0918353436.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp.
5. Email: dvni@travinh.gov.vn.

2.Phó Giám đốc Sở

1. Họ và tên: Nhan Văn Giá
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn:
- Điện thoại di động: 0294.3551155.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp.
5. Email: nvgia@travinh.gov.vn.

3.Phó Giám đốc Sở

1. Họ và tên: Dương Thành Huynh
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0294.3869669.
- Điện thoại di động: 0913170119.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp.
5. Email: dthuynh@travinh.gov.vn.

4.Phó Giám đốc Sở

1. Họ và tên: Phạm Văn Tân
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0294.3840296.
- Điện thoại di động: 0918586659.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp.
5. Email: pvtan.sgtvt@travinh.gov.vn.