Lượt xem: 1116

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Ngày 20/12/2021 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Quy định). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2022. 

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

          Theo đó, yêu cầu đối với các nhiệm vụ (quy định tại Điều 4):

          1. Có tính cấp thiết, phù hợp với mục tiêu, nội dung và định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực, địa phương.

         2. Kết quả, sản phẩm được áp dụng thực tiễn hoặc giải quyết các vấn đề về lý luận, khoa học trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, có tính bền vững và có khả năng duy trì, nhân rộng sau khi nhiệm vụ kết thúc.

          3. Không trùng lặp với nhiệm vụ đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

          4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 36 tháng. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

          Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ (quy định tại Điều 5):

          1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

          a) Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ;

          b) Có khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng);

         c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN).

          2. Chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

        a) Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của nhiệm vụ hoặc là tác giả của đối tượng quy định tại Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này;

          b) Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của chủ nhiệm nhiệm vụ;

          c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

          Quy trình xây dựng, xác định và phê duyệt nhiệm vụ (Điều 6, Điều 7 và Điều 8)

          Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo Biểu mẫu B1-ĐXNVđược ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN.

          Đề xuất đặt hàng được gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp); ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

         Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Quy định này, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, rà soát, xem xét, tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.

         Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thông qua biên bản họp, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Danh mục nhiệm vụ đặt hàng theo Biểu mẫu B4-DMNV được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

         Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ công bố Danh mục nhiệm vụ đặt hàng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy trình tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ (từ Điều 9 đến Điều 20 của Quy định này).

Quy trình đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ (từ Điều 27 đến Điều 34 của Quy định này)./.

         

                                                                             THÚY HẰNG


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 486
  • Trong tuần: 18,079
  • Tất cả: 2,842,467