Lượt xem: 2663

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 3 NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 4 NĂM 2022

Trong tháng 3 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 năm 2022:

1. Công tác tham mưu:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị quyết tại Công văn số 123/UBND-THNV ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022-HĐND tỉnh khóa X).

- Đăng dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh chuyên mục “Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo luật định.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 - 2020)” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đối với 02 nhiệm vụ KH&CN: (1) “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đóng mở cửa van nhằm tự động hóa công tác vận hành các công trình điều tiết nước và kiểm soát mặn ngọt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận”; (2) “Chuyển đổi số cho trường học thông minh tỉnh Trà Vinh”. Kết quả Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh“Thực trạng mắc một số bệnh mãn tính không lây của người dân tộc Khmer từ 60 tuổi trở lên tại tỉnh Trà Vinh và biện pháp can thiệp”. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học Trà Vinh (ThS. Nguyễn Thị Hồng Tuyến đăng ký làm chủ nhiệm) được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện, TS. Lê Văn Chí làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả Hội đồng đánh giá đạt.

- Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 (gửi các Sở, ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Viện Nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; Trung tâm; tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp, hợp tác xã).

 - Tham gia khảo sát địa bàn với Viện Kỹ thuật Biển thuộc khuôn khổ đề tài “Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

- Về sở hữu trí tuệ:

 + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp.

+ Hỗ trợ 02 cơ sở đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh (HKD Cao Văn Thêm, HKD Tạ Văn Nhiệm).

+ Hoạt động thuộc Dự án SME: Báo cáo ước số liệu giải ngân các hoạt động trong kế hoạch vốn năm 2022 của Dự án SME Trà Vinh theo Công văn số 22/BQLDA ngày 18/12/2022 của Ban Quản lý Dự án SME tỉnh Trà Vinh.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Phổ biến bằng văn bản gửi đến các Sở, ngành và đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

+ Lấy ý kiến các Sở, ngành đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh năm 2022.

 + Trang bị lại 06 bộ cân đối chứng đặt tại 06 chợ gồm: Huyền Hội, Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Phước Hưng, Hiệp Mỹ Tây, Bãi Vàng.

+ Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh (lấy 06 mũ bảo hiểm thử nghiệm chất lượng, đang chờ kết quả).   

 + Tuyên truyền “Những quy định về đo lường đối với cân thông dụng được sử đụng để định lượng hàng hóa trong mua bán và một số biện pháp phòng ngừa gian lận về đo lường trên Đài phát thanh huyện Càng Long.

 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức kinh doanh xăng dầu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Bán xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN)), số tiền nộp ngân sách nhà nước là 128.095.000 đồng.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh: báo cáo tổng kết đề tài.

(2) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: báo cáo tổng kết đề tài.

(3) Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: tiếp tục theo dõi xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải.

  (4) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: nghiệm thu lươn giống đợt 1 (19.920 con, trong đó 17.520 con lươn giống cỡ 5g/con, 2.400 con lươn giống cỡ 3,33 g/con); tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lươn giống.

 (5) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: bố trí thí nghiệm, gửi mẫu kiểm nghiệm, đăng ký nhãn hiệu.

- Về thông tin KH&CN:

+ Đăng 22 tin, bài, văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Nhập cơ sở dữ liệu quốc gia 04 nhiệm vụ KH&CN, tra cứu 04 Phiếu đề xuất đặt hàng năm 2022.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 3.388 phương tiện đo các loại; từ đầu năm đến tháng 3/2022, đã kiểm định 8.755 phương tiện đo.

+ Sản xuất 06 bể composite cung cấp ra thị trường, dùng trong nuôi thủy sản, làm nắp đậy cống nước,…

3. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành:

  - Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu do Sở Công thương tổ chức. Kiểm tra tại 12 doanh nghiệp là thương nhân phân phối/đầu mối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 01 công ty vi phạm. Hình thức xử lý: Sở Công thương xử lý theo quy định.

  - Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát Công ty Cồ phần Mía đường Trà Vinh năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức (kiểm tra, giám sát việc xác định khối lượng, đánh giá chất lượng, chữ đường và giá mua mía của Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh  niên vụ 2021-2022).

  - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cầu Kè kiểm tra nhanh 02 mẫu xăng Ron 95 bằng máy đo trị số octane và cetane trong xăng dầu lưu động.

  - Tiếp tục tham gia đoàn thanh tra về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là các loại xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 do Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ ch

 4. Hoạt động khác:

- Ban hành 10 quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện.

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp

 - Đề xuất nội dung Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 lĩnh vực khoa học và công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện 14 báo cáo, đóng góp ý kiến 40 dự thảo các văn bản.

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 năm 2022:

1. Công tác tham mưu:

Tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Tổ chức họp 03 Hội đồng tư vấn để xác định nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh lĩnh vực nông nghiệp (chuyên ngành thủy sản, chuyên ngành trồng trọt), lĩnh vực khoa học nhân văn.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 04 nhiệm vụ KH&CN (01 nhiệm vụ cấp quốc gia, 01 nhiệm vụ cấp tỉnh và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở).

3. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

 Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

4. Về sở hữu trí tuệ:

 Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp

 5. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022.

6. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022.

- Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 gửi đến các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

- Xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện, gồm:

+ Kế hoạch kiểm tra đo lường và chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch kiểm định định kỳ, khảo sát và trang bị cân đối chứng đợt I năm 2022.

- Tiếp tục khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

- Tiếp tục cử công chức thanh tra tham gia Đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra tỉnh tổ chức.

- Tiếp tục phối hợp/ tham gia với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài cấp cơ sở và dịch vụ công về KH&CN./.

                                                                                      Thi Lan

                                                                Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 1118
  • Trong tuần: 34,563
  • Tất cả: 4,085,811