Lượt xem: 2435

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 3 NĂM 2022

Trong tháng 02 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 năm 2022:

1. Công tác tham mưu:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và 04 quyết định (thay thế thành viên Hội đồng Xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh; công nhận 66 sáng kiến cấp tỉnh; bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; điều chỉnh Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề tài “Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh”).

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lên năng suất, chất lượng, điều kiện bảo quản và phát triển sản phẩm hòa tan mật hoa dừa tại tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Tiền Giang đăng ký chủ trì thực hiện, kết quả Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Lịch sử Báo Trà Vinh giai đoạn 1960 - 2020” do Báo Trà Vinh đăng ký chủ trì thực hiện, kết quả: Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền vững tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Thị Khánh Trân làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả bước đầu đã cơ bản xác định được công thức bón phân cơ bản cho cây đậu phộng và đang thực hiện các thí nghiệm tiếp theo để xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền vững. Đề tài cơ bản thực hiện đúng tiến độ đề ra.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Tổ chức họp trao đổi nội dung liên quan đến mô hình quản lý NHTT và kế hoạch xúc tiến thương mại tiêu thụ lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu Long Hòa – Hòa Minh của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Tổ chức họp trực tuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

 

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: Tổ chức họp để kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí giữa kỳ.

 + Tổ chức họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2022.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân: Thẩm định, cấp mới và cấp gia hạn 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tổng hợp ý kiến đóng góp của 19 Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Tổ chức kiểm tra đột xuất tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu và thiết bị điện, điện tử (kiểm tra 06 cột đo xăng và lấy 02 mẫu xăng Ron 95-III để gửi thử nghiệm chất lượng). Kết quả: về đo lường không phát hiện vi phạm; về chất lượng: 01 mẫu đạt và 01 mẫu không đạt chất lượng theo quy định.

+ Đo chỉ số octane và cetane trong xăng dầu lưu động 11 mẫu xăng RON 95-III tại 11 cơ sở kinh doanh phục vụ công tác kiểm tra.

+  Treo băng rol kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 năm 2022.

 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-SKHCN ngày 24/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã tiến hành khảo sát thực tế tại 16 cơ sở buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh: viết báo cáo tổng kết đề tài.

(2) Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải; tổ chức 02 lớp tập huấn (30 người/lớp).

(3) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc cây tại vườn, tổ chức hội thảo khoa học (có 25 người tham dự); viết báo cáo tổng kết đề tài.

  (4) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: ương lươn bột lên lươn hương (khoảng 4.000 con); ương lươn hương lên lươn giống cỡ 3g/con (khoảng 6.000 con), lươn phát triển tốt.

 (5) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: bố trí thí nghiệm, gửi mẫu kiểm nghiệm.

- Về thông tin KH&CN:

+ Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2021 gửi UBND tỉnh và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

+ Nhập cơ sở dữ liệu 03 nhiệm vụ ứng dụng kết quả vào phần mềm Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia; đến tháng 02/2022, đã nhập cơ sở dữ liệu quốc gia 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Tra cứu sự trùng lắp 15 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022; đến tháng 02/2022, đã tra cứu 17 Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022.

- Về dịch vụ công: Kiểm định 659 phương tiện đo các loại; đến tháng 02/2022, đã kiểm định 5.367 phương tiện đo; tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 01 sản phẩm; sản xuất 02 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn.

- Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện:

+ Huyện Châu Thành: Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cở sở năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án: nhân rộng mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng hệ thống tưới thông minh trong canh tác một số cây trồng chủ lực (bưởi da xanh, thanh long, rau màu…).

+ Huyện Trà Cú: Triển khai thực hiện 03 đề tài, dự án: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống trồng cây Nưa (Amorphophallus sp) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”; dự án: “Ứng dụng quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”; để tài: “Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”.

 4. Hoạt động khác:

- Ban hành 04 văn bản gồm: (1) Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 13/01/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2848/KH-UBND ngày 06/12/2021; (2) Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 18/01/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/12/2021; (3) Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 về cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; (4) văn bản triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ- CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ gửi các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thực hiện 08 báo cáo.

- Đóng góp ý kiến 36 dự thảo các văn bản.

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 năm 2022:

1. Công tác tham mưu:

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2022.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 3. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

4. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Tổ chức họp hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2022.        

5. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022.

6. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng năm 2022.

- Trang bị lại 06 bộ cân đối chứng đặt tại 06 chợ trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở, duy trì hoạt động dịch vụ công về khoa học và công nghệ./.

 

                                                                                      Thi Lan

                                                                Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1076
  • Trong tuần: 34,521
  • Tất cả: 4,085,769