Lượt xem: 2372

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2021 ​

Trong tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 năm 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án do Trung ương quản lý Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh công bố bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc năm 2021: tham mưu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ đạo phát triển tài sản trí tuệ, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh quý III/2021. Tổng hợp đề xuất hỗ trợ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND (02 nhãn hiệu tập thể (hành tím Ba Động, Nghêu Phương Đông), 32 nhãn độc quyền (31 nhãn hiệu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất, 01 nhãn hiệu Ốc cà na luộc Ánh Hoa), 01 sáng chế; tổng hợp đề xuất đặt hàng thông qua hình thức tuyển chọn, giao trực tiếp (11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

3. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và sở, ngành, địa phương".

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; trong 10 tháng đầu năm 2021 đã tuyển chọn 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; trong 10 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra 12 đề tài, dự án.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN: Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Về sở hữu trí tuệ:

 + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chuyên đề Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể, hệ thống các công cụ quản lý và “Long Hòa – Hòa Minh” cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; và Hội nghị trực tuyến chuyên đề Bộ nhận diện vật thể Nhãn hiệu tập thể “Long Hòa – Hòa Minh” cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành với gần 40 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Tổ chức họp trực tuyến với đơn vị chủ trì để rà soát về nội dung bảo hộ tôm giống và logo nhãn hiệu chứng nhận.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp.

+ Tổng hợp kết quả chấm điểm 260 báo cáo tóm tắt sáng kiến thi đua tỉnh của các thành viên Hội đồng.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân: Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin liên quan đến Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tại tỉnh Trà Vinh.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Về tiến độ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương: hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh và dự thảo QCKTĐP nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

+ Về triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh năm 2021: gửi công văn đến 14 cơ quan, đơn vị về việc đề xuất doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Về ISO trong hành chính công: Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021 (Phần việc thuê đơn vị đào tạo và kiểm tra, giám sát). Gửi công văn yêu cầu 134 cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng phần mềm ISO điện tử trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến tổng quan về hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 57 cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

+ Ban hành Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 2 năm 2021.

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

  + Công tác quản lý đo lường: Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý về đo lường trên địa bàn huyện Trà Cú. Khảo sát và kiểm định định kỳ 40 bộ cân đối chứng đợt 2 năm 2021 tại 28 chợ trên địa bàn 03 huyện: Càng Long, Cầu Kè và Tiểu Cần.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Nghiệm thu các mô hình thuộc khuôn khổ dự án Dự án“Xây dựng mô hình trồng dừa sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

▪ Mô hình nhân giống dừa sáp tại Trung tâm với quy mô diện tích là 500m2, tổng số lượng 1.500 cây, kết quả cây đạt so với thuyết minh và hợp đồng, tỷ lệ cây/phôi là 34,1% vượt so thuyết minh (theo thuyết minh đạt 30%).

 ▪ Mô hình trồng với quy mô 06 ha (11 hộ), trồng 960 cây tại các xã Phong Phú, An Phú Tân, Hòa Tân huyện Cầu Kè, tỷ lệ sống đạt 99,85% vượt so thuyết minh (theo thuyết minh đạt 80%).

Kết quả Dự án: đã xây dựng 06/06 ha mô hình trồng dừa sáp tại 03 xã thuộc huyện Cầu Kè (Hòa Ân, An Phú Tân, Hòa Tân). Đào tạo 06/06 kỹ thuật viên, tổ chức 02 hội thảo khoa học có 85 người tham dự. Nghiệm thu 700 cây dừa tại vườn ươm (mô hình vườn ươm tại Trung tâm), nghiệm thu mô hình nhân giống dừa sáp tại Trung tâm với quy mô diện tích là 500m2, nghiệm thu mô hình trồng với quy mô 06 ha.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng đậu phộng tại 03 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang.

(2) Đề tài Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: khảo sát chọn 02 hộ tham gia xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; cung cấp chế phẩm sinh học EMTV2 cho hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải; cung cấp tôm giống cho 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải, với số lượng 50.000 con/hộ.

(3) Đề tài Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: theo dõi và chăm sóc cây tại vườn đã xuống giống.

(4) Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”; (5) Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: ký hợp đồng các gói thầu mua nguyên vật liệu; thiết bị máy móc và mua thức ăn, thuốc; lươn giống theo nội dung thuyết minh. 

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 9 với chủ đề: “Mô hình trồng dưa lưới sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt”.

+ Xuất bản Thông tin khoa học và công nghệ số 3/2021; đăng 79 tin, bài về khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 3.512 phương tiện đo; đến tháng 10/2021 đã kiểm định 33.106  phương tiện đo. Tư vấn công bố TCCS cho 01 doanh nghiệp. Đo điện trở 06 cột thu lôi chống sét tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Sản xuất 13 bể composite cung cấp cho các cơ sở nuôi thủy sản.

+ Trại giống Cầu Kè: chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 500 cây đu đủ. Thả nuôi 5.000 con ếch thương phẩm, 100kg cá trê thương phẩm.

 4. Hoạt động khác

 - Ban hành 02 kế hoạch:

(1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lĩnh vực khoa học và công nghệ.

(2) Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thực hiện 10 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, Ban   ngành.

- Đóng góp ý kiến 47 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,… cho ý kiến thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức (gửi bài dự thi về Thanh tra tỉnh).

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng.

- Trình UBND tỉnh Đề án Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Nghiệm thu 02 đề tài, dự án; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành.

3. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ:

- Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác phần mềm Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 4. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”;

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cổng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo tiến độ.

5. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2021. Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chính sách và giải pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện công nghệ cho các dự án/ý tưởng khởi nghiệp” nếu điều kiện dịch bệnh không ảnh hưởng.

6. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế tổ chức.

- Tổng hợp các đề xuất nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Báo cáo UBND tỉnh tình hình ứng dụng phần mềm ISO điện tử trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 134 cơ quan, đơn vị.

- Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 2 năm 2021 theo tình hình thực tế.

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện khảo sát và kiểm định định kỳ cân đối chứng đợt 2 năm 2021 tại các chợ trên địa bàn 06 huyện, thị, thành: Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và TP. Trà Vinh.

 - Tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý về đo lường trên địa bàn huyện.

- Xuất bản Thông tin TBT Trà Vinh số 02.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoa học và công  nghệ: Tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở.

9. Về thông tin khoa học và công nghệ:

- Thực hiện chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 10 với chủ đề “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và Kỳ 11 “Hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ”.

- Xuất bản Thông tin khoa học và công nghệ số 4/2021, Sổ tay “Quy trình kỹ thuật trồng các loại hoa.

10. Về dịch công: tiếp tục triển khai các dịch vụ công về khoa học và công nghệ./.

                                                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 921
  • Trong tuần: 34,366
  • Tất cả: 4,085,614