Lượt xem: 3152

kết quả công tác cải cách hành chính của sở khoa học và công nghệ năm 2020 ​

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành cơ bản về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC; giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC cho tổ chức và cá nhân, tất cả hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có trường hợp hồ sơ quá hạn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 17/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020 để triền khai thực hiện, gồm 7 nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Cải cách thể chế: Tổ chức triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ đã ban hành thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 21/01/2020 về việc kiểm soát TTHC năm 2020. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC  của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh kịp thời bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đề xuất rút ngắn ½ thời gian thực hiện TTHC. Trong năm 2020, trình UBND tỉnh ban hành 02 lượt Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 30/9/2020, Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 29/10/2020). Thực hiện công khai, đầy đủ chính xác, kịp thời theo các hình thức: công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trên Cổng dịch vụ công tỉnh, trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 và Công văn số 1356/UBND-THNV ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 46/61 TTHC, đạt 75,4%, trong đó có 22 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 36% gồm các lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ (19 TTHC), sở hữu trí tuệ (06 TTHC), Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (06 TTHC), tiêu chuẩn đo lường chất lượng (15 TTHC).

          - Để nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, ngày 13/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 232/TB-SKHCN về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện khi có nhu cầu.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh tinh giản biên chế đến năm 2021 đảm bảo đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra, năm 2020, Sở thực hiện tinh giản 05 biên chế (trong đó: 02 biên chế công chức, 02 viên chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, bố trí đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực và trình độ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 18/KH-SKHCN ngày 26/02/2020 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; trong năm 2020, đã cử trên 45 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng do Sở Nội vụ và các đơn vị nghiệp vụ chiêu sinh.

5. Cải cách tài chính công:

- Có hai đơn vị (Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ có 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên là Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

6. Hiện đại hóa nền hành chính:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các TTHC của Sở, triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

7. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

- Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 51 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có trường hợp hồ sơ quá hạn (trong đó có 09 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến).

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan.

Công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định luôn đảm bảo tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc với Sở có liên quan đến thủ tục hành chính./.

 

                                                                                        Thi Lan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 34,305
  • Tất cả: 4,085,553