Lượt xem: 2389

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2021/NĐ- CP NGÀY 28/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 115/2018/NĐ- CP ngày 04/9/20218 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Nghị định gồm có 05 Điều: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Điều 3. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 

Trần Minh Tuấn- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết nghị định tại đây:https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70864/651896/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-124-2021-nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-115-2018-nd-cp-ngay-04-tha


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 4971
  • Trong tuần: 70,621
  • Tất cả: 3,645,866