Lượt xem: 2442

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP NGÀY 23/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ- CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định gồm 4 chương và 43 Điều. 

Chương I: Những quy định chung, gồm có 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3)

Chương II: Quy định về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính, gồm có 03 Điều (từ Điều 4 đến Điều 6).

Chương III: Áp dụng quy định về xủ phạt vi phạm hành chính, gồm có 22 Điều (từ Điều 7 đến Điều 28).

Chương IV: Quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, gồm có 15 Điều (từ Điều 29 đến Điều 43).

Các quy định tại điểm a khoản 1, các khoản 2 và 4 Điều 15 Nghị định này có hiệu lực thi hành đối với các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính. Biểu mẫu sử dụng trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính được ban hành kèm theo các Nghị định quy định cụ thể về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thể ban hành các biểu mẫu khác, ngoài các biểu mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Nghị định này để sử dụng trong ngành, lĩnh vực mình, sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 Nghị định này thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trần Minh Tuấn- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết nghị định tại đây:http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151943


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 3646
  • Trong tuần: 49,363
  • Tất cả: 3,599,208