Thành phố Trà vinh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1 năm 2022.

Ngày 18/4/2022, Trung tâm Chính trị thành phố Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1 năm 2022. 

Quang cảnh lớp học

               Tham gia lớp học có 85 học viên là đảng viên mới kết nạp, đang sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Trong 07 ngày học tập, các học viên được học tập và nghiên cứu nội dung các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

              Qua lớp học giúp các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức, trình độ về lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Phước Lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 2137
  • Trong tuần: 33,448
  • Tất cả: 1,452,312