Thành phố Trà Vinh: Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021

Ngày 14/9/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

       Việc thực hiện kế hoạch nhằm mục đích chủ yếu là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022-2025; xác định được hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu theo mức chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ và Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Đối tượng điều tra, rà soát là toàn bộ hộ dân cư trên địa bàn thành phố. Phạm vi điều tra, rà soát ở tất cả phường, xã trên địa bàn thành phố. Phương pháp điều tra, rà soát, tiêu chí và mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu và các nội dung sẽ thực hiện được nêu rõ tại Kế hoạch 105 của UBND thành phố. Thời gian tổ chức điều tra, rà soát từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

         Cuộc tổng điều tra, rà soát có ý nghĩa quan trọng, kết quả tổng điều tra, rà soát sẽ làm cơ sở cho thành phố định hướng thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025, do đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

                                       L.H.A (Nguồn: Kế hoạch số 105/KH-UBND)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 3705
  • Trong tuần: 31,205
  • Tất cả: 1,435,092