Kết quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, đoàn hội viên các cấp năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên luôn được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tập trung chú trọng tổ chức, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo trung tâm đã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh kết hợp với tổ chức triển khai 13 lớp, với 1.323 học viên theo tiến độ kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Các lớp Trung tâm đào tạo bồi dưỡng

         - Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho dảng viên mới,với 168 học viên.

         - Một lớp sơ cấp Lý luận chính trị có 45 học viên.

         - Một lớp bồi dưỡng kết nạp đảng với 85 học viên,

         - Năm lớp bồi dưỡng chuyên đề:

         + Lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới với 75 học viên.

         + Lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với 72 học viên.

         + Lớp bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế với 76 học viên.

         + Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc chính sách dân tộc với 124 học viên.

         + Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo, chính sách tôn giáo với 124 học viên.

         - Một lớp tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Ban Chỉ đạo 35 của thành phố và ban ngành đoàn thể phường xã, các chi tổ hội ấp khóm với 156 học viên.

         - Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ phụ nữ với 110 học viên,

         - Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn với 127 học viên.

         - Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông dân với 82 hoc viên.

         - Một lớp nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ với 79 học viên.

         Ngoài ra còn phối hợp tổ chức triển khai 02 đợt với 437 đảng viên học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt ban ngành đoàn thể thành phố, phường - xã và đảng viên các chi bộ phòng ban của thành phố.

         Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo sâu sát của Thành uỷ - Ủy ban nhân dân thành phố, sự hướng dẫn chỉ đạo, nội dung, chương trình giáo trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sự quan tâm phối hợp của các ban ngành có liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh.

         Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của trung tâm bên cạnh việc quán triệt thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao,cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

         - Tăng cường quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, những thành tựu về kinh tế xã hội của thành phố, của tỉnh cho toàn thể đảng viên, đoàn, hội viên và nhân dân thành phố.

         - Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị đã được giao. Quan tâm đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng lý luận gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra./.

Tin, ảnh: Minh thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 2126
  • Trong tuần: 30,257
  • Tất cả: 1,461,644