Thành phố Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Với sự nỗ lực và sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền thành phố, phường, xã đã triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước như:

Hoạt động trung tâm hành chính công TPTV

         Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; có 10/10 phường, xã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tập trung đối với 259 thủ tục hành chính.

         Hàng năm, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận và trả kết quả khoảng 27.800 hồ sơ hành chính; giải quyết và trả hồ sơ đúng hẹn chiếm tỷ lệ từ 98% trở lên; công khai, niêm yết 100% thủ tục hành chính theo quy định, xây dựng và công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

         Các cơ quan, đơn vị của thành phố, Ủy ban nhân dân phường xã đã triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính và mang lại hiệu quả thiết thực; việc gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng một số sáng kiến, mô hình cải cách hành chính đạt hiệu quả, như: mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; thực hiện phương châm “6 biết”: “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn và biết xin lỗi”; thành lập Trang fanpage trên Facebook “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh” nhằm tạo điều kiện cho người dân tương tác với chính quyền qua mạng xã hội, tiếp nhận và giải quyết những ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân Phường 5 thực hiện mô hình cải cách hành chính “Nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả tại nhà” cho người dân.

         Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của thành phố theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định. Đa số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, phường, xã có bước trưởng thành và tiến bộ; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường thực hiện, ... với kết quả trên đã tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức độ tốt, chiếm tỷ lệ 93%.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực còn trễ hẹn; một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công của tỉnh; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng; tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; chậm xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ,...

         Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đồng thời để thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, thành phố Trà Vinh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử;  nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Trong thời gian tới, thành phố Trà Vinh sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị của thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã cùng với sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân để góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh thành đô thị văn minh, phát triển toàn diện, bền vững./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 3454
  • Trong tuần: 30,954
  • Tất cả: 1,434,841