English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2802

Sở Công Thương

1/- Giám đốc: PHẠM VĂN TÁM

Điện thoại:0743 853936

Di động:0913 880941

 

Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn diện hoạt động của Sở được UBND Tỉnh giao; tổ chức điều hành hoạt động của Sở phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch; các chương trình, kế hoạch quan trọng; công tác xây dụng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác thực hiện quy chế dân chủ; công tác cải cách hành chính; Chỉ đạo xử lý công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn của cơ quan thường trực chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh; Chủ tài khoản cơ quan.
c) Chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ, đề án khuyến công quốc gia, xúc tiến thương mại quốc gia.
d) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng: Công chức, viên chức; các nguồn vốn, kinh phí, tài sản do Sở quản lý.
e) Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua-Khen thưởng; Nâng lương của công chức, viên chức, người lao động; Sáng kiến.
f) Trực tiếp chỉ đạo tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của các địa phương: Thành phố Trà Vinh, Thị xã Duyên Hải.
g) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác liên quan tới các lĩnh vực công tác. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh.

2/-Phó Giám đốc:VÕ MINH CẦM

 

Điện thoại:0743 841566

Di động:0913 187619


Nhiệm vụ:

Thay mặt Sở, chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Lĩnh vực Công nghiệp:
a) Quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Thẩm định và cấp mới, cấp lại và cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;
b) Quản lý về năng lượng: Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
c) Về quản lý hóa chất công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, trạm nạp LPG vào chai; Thẩm định tham mưu UBND tỉnh cấp mới, cấp lại và thu hồi giấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; huấn luyện, cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn trạm nạp LPG vào chai; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của doanh nghiệp hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
d) Quản lý công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); Bảo vệ môi trường ngành công thương; Quản lý an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn ngành công thương; Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ngành công thương;
e) Chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, di chuyển cơ sở sản xuất, theo dõi quản lý phát triển cụm công nghiệp.

2.2. Một số lĩnh vực thương mại:
a) Phụ trách chỉ đạo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực: Xăng dầu; LPG; Rượu; Thuốc lá; Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam; Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ; Phụ trách lĩnh vực xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; Các hoạt động phối hợp với Dự án SME và AMD Trà Vinh;
b) Trực tiếp chỉ đạo Phòng quản lý Công nghiệp, các nhiệm vụ liên quan đến Phòng Quản lý Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của các địa phương: Cầu Kè, Càng Long.
c) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

3/-Phó Giám đốc: LƯU VĂN NHẠNH

 

Điện thoại:0743 841744

Di động:0889 181966


Nhiệm vụ:

Thay mặt Sở, chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Lĩnh vực thương mại- dịch vụ:
a) Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.
b) Thực hiện chương trình, kế hoạch, sản xuất sạch hơn tại địa phương; Tổ chức thẩm định các đề án, kế hoạch khuyến công, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương). Lĩnh vực khuyến công của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại.
c) Phụ trách chỉ đạo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực: Bình ổn thị trường; Khuyến mại; Bán hàng đa cấp; Hội chợ; Xuất nhập khẩu; Hội nhập kinh tế quốc tế; Giá sữa, các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Mô hình liên kết nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp; Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai.
d) Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, công tác bình ổn thị trường; công tác hội nhập quốc tế.
e) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;
f) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

3.2. Lĩnh vực công nghiệp:
a) Chỉ đạo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực: Khuyến công, sản xuất sạch hơn, Phòng Quản lý Công nghiệp hướng dẫn các thành phần kinh tế lập dự án đầu tư phát triển sản xuất và hỗ trợ thủ tục hành chính có liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. Quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp; tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp công nghiệp; Hợp tác xã, làng nghề, xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu định kỳ theo qui định.
b) Theo dõi về công tác kinh tế tập thể, làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; công tác phối hợp với Liên minh hợp tác xã.
c) Làm nhiệm vụ đầu mối của Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh và công tác khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
d) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Thương mại, nhiệm vụ liên quan đến Phòng Quản lý Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của các địa phương: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú.
e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

 

4/-Phó Giám đốc: NGUYỄN THỊ MỘNG THU

Điện thoại:0743 868988

Di động:098 8086158


Nhiệm vụ:

Thay mặt Sở, chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác hòa giải tại cơ sở; thực hiện tuyên truyền kiến thức pháp luật ngành công thương.
c) Phụ trách công tác hành chính, pháp chế, văn thư - lưu trữ; phối hợp cùng Giám đốc chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Trưởng ban ISO; Chỉ đạo hoạt động Bản tin thị trường, Trang thông tin điện tử của Sở.
d) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng, Thanh tra sở và tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của các địa phương: Châu Thành, Tiểu Cần.
e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 562
  • Hôm nay: 33422
  • Trong tuần: 320,547
  • Tất cả: 48,859,926

Chung nhan Tin Nhiem Mang