Sở Y Tế
Lượt xem: 3422

 

•Ông Kiên Sóc Kha

•Giám đốc Sở Y Tế

•Ông Phan Thanh Dũng

•Phó Giám đốc Sở Y Tế

•Ông Nguyễn Hữu Phước

•Phó Giám đốc Sở Y Tế

•Ông Trần Đắc Thanh

•Phó Giám đốc Sở Y Tế