English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết của Đảng

Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại điểm cầu Hà Nội; đồng chí Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng tham dự tại 02 điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại điểm cầu Trà Vinh

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc, hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững.

Phát biểu tham luận về việc xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, các đại biểu khẳng định: nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc có chuyển biến tích cực, tạo cơ chế xử lý hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; huy động được nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một.

Trong các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đảng ta xác định và đề ra mục tiêu chung là: Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn hóa là một phạm trù rộng có nhiều cách hiểu và cách tiếp cận khác nhau, trên thế giới có gần 200 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Nhưng tựu trung lại, dù nói đến nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, khi nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng và đặc sắc nhất. Tổng Bí thư nhấn mạnh: từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hoá và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Định hướng những vấn đề trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới; quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hoá của thời đại. Tổng Bí thư đề nghị chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội./.

                                                                                                    Kim Trà 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 363
  • Hôm nay: 27332
  • Trong tuần: 339,399
  • Tất cả: 32,046,182

Chung nhan Tin Nhiem Mang